مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی
ترجمه مقاله جهت گیری برند، برندینگ کارفرما و برندسازی داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جهت گیری برند، برندینگ کارفرما و برندسازی داخلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله پیاده سازی هوش مصنوعی در روش های سنتی بازاریابی B2B - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیاده سازی هوش مصنوعی در روش های سنتی بازاریابی B2B - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله اثر توانایی های پویا بر رضایت مشتری بواسطه دگرگونی دیجیتال - نشریه MDPI

ترجمه مقاله اثر توانایی های پویا بر رضایت مشتری بواسطه دگرگونی دیجیتال - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله موضوع برگشت محصول مرجوعی و رفتار مصرف کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موضوع برگشت محصول مرجوعی و رفتار مصرف کننده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ابعاد و تاثیرات احتمالی تغییرات سیستم جبران متغیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابعاد و تاثیرات احتمالی تغییرات سیستم جبران متغیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله برندینگ حاکمیت شرکتی خوب: تقویت ادراک سرمایه گذاران و ارزش ویژه برند

ترجمه مقاله برندینگ حاکمیت شرکتی خوب: تقویت ادراک سرمایه گذاران و ارزش ویژه برند

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی مهم بودن استرس حفظ حریم خصوصی و اعتماد به برند - نشریه اسپرینگر

ترجمه مقاله بررسی مهم بودن استرس حفظ حریم خصوصی و اعتماد به برند - نشریه اسپرینگر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28