مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی
ترجمه مقاله ایجاد وفاداری به برند و ارزش ویژه برند OTT - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد وفاداری به برند و ارزش ویژه برند OTT - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین خرده فروشی مد: مرور مدلهای عملیاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین خرده فروشی مد: مرور مدلهای عملیاتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 45
صفحات فارسی: 58
ترجمه مقاله مذاکرات خودکار در محیط B2B

ترجمه مقاله مذاکرات خودکار در محیط B2B

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ارزش برند و سقوط بازار سهام کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش برند و سقوط بازار سهام کووید-19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله  تبلیغات در رسانه های اجتماعی و مزایای آن برای برندها

ترجمه مقاله تبلیغات در رسانه های اجتماعی و مزایای آن برای برندها

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مشارکت مشتری در جامعه برند تجارت الکترونیک - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مشارکت مشتری در جامعه برند تجارت الکترونیک - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله فاصله گذاری اجتماعی، اعتماد و بهبودی پس از کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاصله گذاری اجتماعی، اعتماد و بهبودی پس از کووید-19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله پلتفرم (بستر) رسانه های اجتماعی آنلاین برای مولد بازاریابی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پلتفرم (بستر) رسانه های اجتماعی آنلاین برای مولد بازاریابی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15