مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی
دانلود ترجمه مقاله چالش ها و فرصت های بازاریابی سبز

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و فرصت های بازاریابی سبز

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله استراتژی ها و چالش های بازاریابی سبز - مجله GARPH

دانلود ترجمه مقاله استراتژی ها و چالش های بازاریابی سبز - مجله GARPH

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بررسی مزیت رقابتی در آمیخته بازاریابی سبز

دانلود ترجمه مقاله بررسی مزیت رقابتی در آمیخته بازاریابی سبز

  • مبلغ: ۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر - مجله Sage

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 50