مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی
ترجمه مقاله بازاریابی رسانه اجتماعی: چه کسی بر مراقبان نظارت می کند؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی رسانه اجتماعی: چه کسی بر مراقبان نظارت می کند؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مشارکت برند کارکنان در رسانه های اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مشارکت برند کارکنان در رسانه های اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مطالعه تجربی درباره رضایت و قصد خرید مجدد مشتریان در خصوص خرید آنلاین

ترجمه مقاله مطالعه تجربی درباره رضایت و قصد خرید مجدد مشتریان در خصوص خرید آنلاین

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ایجاد و قطع روابط در رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد و قطع روابط در رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سیری در شبکه قانونی قدرت برند و دینامیک بعدی آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیری در شبکه قانونی قدرت برند و دینامیک بعدی آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله  ابعاد بازاریابی عصبی در روان شناسی قیمت گذاری گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابعاد بازاریابی عصبی در روان شناسی قیمت گذاری گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مدل مفهومی ارتباطات کلامی (دهان به دهان) از طریق سایت های شبکه اجتماعی

ترجمه مقاله مدل مفهومی ارتباطات کلامی (دهان به دهان) از طریق سایت های شبکه اجتماعی

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آیا آموزش مشتری باعث ایجاد تبلیغ کلامی مثبت می شود؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا آموزش مشتری باعث ایجاد تبلیغ کلامی مثبت می شود؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 33