مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)
ترجمه مقاله جهت گیری برند، برندینگ کارفرما و برندسازی داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جهت گیری برند، برندینگ کارفرما و برندسازی داخلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله پیاده سازی هوش مصنوعی در روش های سنتی بازاریابی B2B - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیاده سازی هوش مصنوعی در روش های سنتی بازاریابی B2B - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله مقابله با چالش های مدل کسب و کار در بین المللی سازی SME - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقابله با چالش های مدل کسب و کار در بین المللی سازی SME - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله اثر توانایی های پویا بر رضایت مشتری بواسطه دگرگونی دیجیتال - نشریه MDPI

ترجمه مقاله اثر توانایی های پویا بر رضایت مشتری بواسطه دگرگونی دیجیتال - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای شرکت ها در COVID-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای شرکت ها در COVID-19 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر صادرات بر انتخاب بدهی مالی SMEها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر صادرات بر انتخاب بدهی مالی SMEها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله مدیریت سود واقعی، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدیریت سود واقعی، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله موضوع برگشت محصول مرجوعی و رفتار مصرف کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موضوع برگشت محصول مرجوعی و رفتار مصرف کننده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد دورانی و پایداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد دورانی و پایداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 42