مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)
دانلود ترجمه مقاله بازار مجازی سه بعدی برای حقوق آب - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله بازار مجازی سه بعدی برای حقوق آب - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات پیرامون کارآفرینی شرکتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات پیرامون کارآفرینی شرکتی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی- مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی- مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 44
دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

  • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 33