مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)
ترجمه مقاله کشف بعد تاریک دلبستگی به برند: خرید هیجانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کشف بعد تاریک دلبستگی به برند: خرید هیجانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله برندسازی در بسترهای دیجیتال: نوآوری از طریق توسعه برند - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله برندسازی در بسترهای دیجیتال: نوآوری از طریق توسعه برند - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله دلیل وفاداری ما به عملگرایی اصالت برند یک برند غذایی پایدار - نشریه MDPI

ترجمه مقاله دلیل وفاداری ما به عملگرایی اصالت برند یک برند غذایی پایدار - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بازتاب، رهبری و روابط عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازتاب، رهبری و روابط عمومی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نوآوری شرکت و سیاست های منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری شرکت و سیاست های منابع انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله هوش تجاری و اثر آن بر عملکرد شرکتهای نوپای اندونزی

ترجمه مقاله هوش تجاری و اثر آن بر عملکرد شرکتهای نوپای اندونزی

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 34