مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک
ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی ویروس جدید کرونا (2019-nCoV) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی ویروس جدید کرونا (2019-nCoV) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تغییرات توالی miRNA ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییرات توالی miRNA ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نقش RNA های غیرکد کننده طویل در تکوین نورون، عملکرد مغز و بیماری عصبی

ترجمه مقاله نقش RNA های غیرکد کننده طویل در تکوین نورون، عملکرد مغز و بیماری عصبی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12