مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک
دانلود ترجمه مقاله مفاهیم گونه ها - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم گونه ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله ژل الکتروفورز دو بعدی در پروتئومیکس - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ژل الکتروفورز دو بعدی در پروتئومیکس - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18