مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک
ترجمه مقاله تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله MicroRNA ها در سرطان پستان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله MicroRNA ها در سرطان پستان - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بهینگی، تمایل و استفاده از کدون در ترجمه و تخریب mRNA - نشریه NATURE

ترجمه مقاله بهینگی، تمایل و استفاده از کدون در ترجمه و تخریب mRNA - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تعارض رونویسی-تکثیر - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تعارض رونویسی-تکثیر - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله پلی پلوئیدی در دوزیستان - Karger

ترجمه مقاله پلی پلوئیدی در دوزیستان - Karger

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سازگاری رنگ پوست انسان در جمعیت های مختلف - نشریه BMC

ترجمه مقاله سازگاری رنگ پوست انسان در جمعیت های مختلف - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مشخصه سلول های بنیادی پرتوان - نشریه NATURE

ترجمه مقاله مشخصه سلول های بنیادی پرتوان - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 70
ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کاهش بیان ژن MicroRNA در سرطان سینه انسان

ترجمه مقاله کاهش بیان ژن MicroRNA در سرطان سینه انسان

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بتا تالاسمی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله بتا تالاسمی - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مولکولی شکار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مولکولی شکار - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12