مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک
ترجمه مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای ژنتیک مولکولی

ترجمه مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای ژنتیک مولکولی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا) - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا) - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یک نگاه تازه به سلول های iPS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک نگاه تازه به سلول های iPS - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تنظیم رونویسی ژن های زیر واحد گونادوتروپین هیپوفیز

ترجمه مقاله تنظیم رونویسی ژن های زیر واحد گونادوتروپین هیپوفیز

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تغییرات ژن های متابولیک و متابولیت ها در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییرات ژن های متابولیک و متابولیت ها در سرطان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله انتقال DNA از طریق نانو حفره هیدروفیلیک در نیترید بور شش ضلعی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله انتقال DNA از طریق نانو حفره هیدروفیلیک در نیترید بور شش ضلعی - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs توسط غذاداروها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs توسط غذاداروها - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله کاربردهای درمانی ریبوزیم ها و ریبوسوییچ ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربردهای درمانی ریبوزیم ها و ریبوسوییچ ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12