ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با استفاده از جهش زایی شیمیایی و اضافه
عنوان انگلیسی
Genetic Analysis of Sporulation in Magnaporthe grisea by Chemical and Insertional Mutagenesis
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
1995
نشریه
Apsnet
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9385
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، ژنتیک، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
مجله
انجمن فیتوپاتولوژی آمریکا - The American phytopathological Society
دانشگاه
گروه بیماری های گیاهی، دانشگاه ایالتی واشنگتن، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
رشد قارچ، Magnaporthe grisea، چند نمودی ، Pyricularia
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نتایج
جداسازی و تعیین فنوتیپی موتانت ها
تجزیه و تحلیل ژنتیکی فنوتیپ های موتانت
شواهدی که نشان می دهد که فنوتیپ های موتانت ناشی از غیرفعال سازی اضافه نیستند
ارتباط اپیتاستیک بین جهش ها
ارتباط پیوندی
بحث
مواد و روش ها
سویه ها و محیط ها
جهش زایی شیمیایی
جهش اضافه از طریق انتقال پلاسمید
تلاقی و تجزیه و تحلیل ژنتیکی
آزمایش رشد، اسپورزایی، تشکیل اپرسوریوم و بیماری زایی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Chemical and plasmid insertional mutagenesis were used to genetically define critical steps in the sporulation pathway of the rice blast fungus. Six mutants with altered conidiogenesis and spore morphology were genetically and phenotypically characterized. Two mutations, designated con5- and con6-, completely abolish conidial production. A series of mutations (con1-, con2-, con4-, and con7-) downstream from con5- and con6- affect the development of conidia and reduce sporulation. The con1- and con2- mutations block early steps in conidiogenesis, resulting in >90% reduction in sporulation and the production of abnormally shaped conidia. The con2- mutant is completely aconidial in the dark but produces mostly nonseptate or two-celled conidia under continuous illumination. An independent mutation {con3-) that regulates light response for sporulalion was isolated from the con2- mutant. The con4- and con7- mutants produce conidia of abnormal cell shape and reduce sporulation by approximately 35%. Formation of appressoria, the infection structure required for penetration of plant cells, is blocked in the con1- and con7- mutants, and reduced by 70 and 22% in the con2- and con4- mutants, respectively. Palhogenicity on rice is lost in the con1- and con7- mutants and significantly reduced in the con2- and con4- mutants. Five mutations (con1-B-, con41, con5-, con6-, and con7-) derived from plasmid transformation showed perfect cosegregation with hygromycin B resistance, indicating that the mutations are caused by insertional inactivation. Pairwise crosses between mutants suggested linkages between C0N2 and CON1 (19 cM apart), and between CONS and CON6. A schematic sporulation pathway is deduced based on mutant phenotypes and the epistatic relationships among different mutations.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جهش زایی درون نهشتی و شیمیایی برای تعیین ژنتیکی گام های حیاتی در مسیر اسپورزایی قارچ بلاست برنج مورد استفاده قرار گرفت. شش موتانت با کونیدیوژنز و مورفولوژی اسپور تغییریافته از نظر ژنتیکی و فنوتیپی توصیف شده است. دو جهش، به نام های con5- و con6- مشخص شده و به طور کامل باعث از بین رفتن تولید کنیدی شدند. مجموعه ای از جهش ها (con1-, con2-, con4- و con7-) در پایین دست con5- و con6- بر رشد کنیدی و کاهش اسپورزایی تاثیر داشتند. جهش های con1- و con2- مراحل اولیه تولید کنیدی را بلوکه کرده و منجر به کاهش بیش از 90 درصدی اسپورزایی و تولید کنیدی هایی با شکل غیر طبیعی می شوند. موتانت con2- در تاریکی کاملا بدون کنیدی بوده، اما در شرایط نور پیوسته کنیدی های بدون دیواره و دوسلولی تولید می کند. یک جهش مستقل (con3-) که باعث تنظیم پاسخ نوری برای اسپورزایی می شود در یک موتانت con2- مشاهده شد. موتانت های con4- و con7- کنیدی هایی با شکل سلول غیر طبیعی تولید کرده و اسپورزایی در آن ها به میزان 35 % کاهش یافته بود. تولید اپرسوریوم، ساختار آلوده کننده مورد نیاز برای ورود به سلول های گیاه، در موتانت های con1- و con7- متوقف شده و در موتانت های con2- و con4- به میزان به ترتیب 70 و 22 درصد کاهش یافته است. بیماری زایی روی برنج در موتانت های con1- و con7- از بین رفته و در موتانت های con2- و con4- به طور معنی داری کاهش یافته است. 5 جهش (con1-B-، con4-، con5-، con6- و con7-) حاصل از انتقال پلاسمید تفرق همزمان کاملی را با مقاومت هیگرومایسین B نشان داد که بیان می کند که جهش ها، ناشی از غیر فعال سازی درجی هستند. پیوند جفتی بین موتانت ها، نشان دهنده ی پیوند بین CON2 و CON1 (با فاصله 19 سانتی متر) و بین CON6 و CON5 است. یک مسیر شماتیک اسپورزایی بر اساس فنوتیپ های موتانت و روابط اپیستاتیک بین جهش های مختلف استنباط شده است.

بدون دیدگاه