دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی مواد و متالورژی

ترجمه مقاله تاثیر پیش کرنش بر مقاومت سایشی فولاد کربنی ساده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر پیش کرنش بر مقاومت سایشی فولاد کربنی ساده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رفتار سایش لغزشی کامپوزیت های اپوکسی شیشه‌ E / MWCNT - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار سایش لغزشی کامپوزیت های اپوکسی شیشه‌ E / MWCNT - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثر ناهمسانگردی بر کشش عمیق TWB فولاد کم کربن و دوفازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ناهمسانگردی بر کشش عمیق TWB فولاد کم کربن و دوفازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تغییر چقرمگی شکست بتن با دما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر چقرمگی شکست بتن با دما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مقایسه FEA هیدروفرمینگ فشار بالا و پایین فولاد TRIP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقایسه FEA هیدروفرمینگ فشار بالا و پایین فولاد TRIP - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله استحکام فشاری و مقاومت کلریدی بتن خود تراکمی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استحکام فشاری و مقاومت کلریدی بتن خود تراکمی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله سنتز و توانایی تشکیل آپاتیت آکرمانیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز و توانایی تشکیل آپاتیت آکرمانیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7