مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی
ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ارتباط بین رسانه اجتماعی، ساختار شخصیت و بروز افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین رسانه اجتماعی، ساختار شخصیت و بروز افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رفتاردرمانی شناختی: استراتژی جهت مقابله با اضطراب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتاردرمانی شناختی: استراتژی جهت مقابله با اضطراب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ویژگی ذهن آگاهی، بهم ریختگی هیجانی و افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی ذهن آگاهی، بهم ریختگی هیجانی و افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 18