مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی
ترجمه مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان

ترجمه مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله طراحی کارخانه با در نظر گرفتن رنگها از دید روانشناسی

ترجمه مقاله طراحی کارخانه با در نظر گرفتن رنگها از دید روانشناسی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله همدلی انسان از منظر علوم اعصاب اجتماعی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله همدلی انسان از منظر علوم اعصاب اجتماعی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی

دانلود ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله اثرات باغبانی درمانی بر آگاهی جامعه و رضایت از زندگی

دانلود ترجمه مقاله اثرات باغبانی درمانی بر آگاهی جامعه و رضایت از زندگی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله مفهوم باغچه و باغبانی در زندگی روزانه

دانلود ترجمه مقاله مفهوم باغچه و باغبانی در زندگی روزانه

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله اقتصاد باغبانی درمانی

دانلود ترجمه مقاله اقتصاد باغبانی درمانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله انتقال میان نسلی و تداوم استرس و افسردگی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله انتقال میان نسلی و تداوم استرس و افسردگی - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7