ترجمه مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان

ترجمه مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان
عنوان انگلیسی
The Relationship between Perceived Parenting Styles and Loneliness in Students
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4869
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی و روانشناسی تربیتی
کلمات کلیدی
فرزندپروری ادراک شده، احساس تنهایی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش
روش و ابزار گردآوری داده ها
پرسش نامه ادراک از سبک فرزندپروری والدین بامریند(PAQ):
پرسش نامه احساس تنهایی UCLA
یافته ها
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The main purpose of this study was to determine the relationship between perceived parenting styles with loneliness in single students of Islamic Azad University of Ahvaz. This is a correlation research. The statistical population included all single students of Islamic Azad University of Ahvaz (12 thousand students) in the year 2014 -2015. This is a convenience sampling type. A total of 200 students are selected as subjects. The research tools includes perception questionnaires of Parenting Styles (PAQ) and the UCLA loneliness. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics including Pearson correlation coefficient, multiple regression, univariate and multivariate variance (MANOVA) analysis, Schaeffer test and Cronbach's alpha method are used in order to analyze the data. The results of correlation coefficient showed that there is negative and significant relationship (r=0.05) between perceived authoritative parenting styles and loneliness and there is positive and significant (r=0.18) between perceived permissive parenting styles and loneliness. Also, there is a positive and significant relationship between perceived authoritative parenting styles and loneliness (0.15). In sum, it can be found from this research that authoritative parenting style plays an important role in non-lonely children.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (12 هزار نفر) در سال تحصیلی 94- 1393 می باشد. نمونه گیری انجام شده از نوع در دسترس بود و تعداد 200 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های ادراک از سبک فرزندپروری والدین بامریند(PAQ) و احساس تنهایی UCLA است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، و از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری، تحلیل واریانس یک متغیری و چندمتغیری (مانوا)، آزمون شفر و روش آلفای کرونباخ استفاده شد.نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین سبک های فرزندپروری ادراک شده مقتدرانه با احساس تنهایی رابطه منفی و معنادار (r=-0/05) و همچنین بین سبک های فرزندپروری ادراک شده سهل گیرانه و احساس تنهایی رابطه مثبت و معنادار (r=0/18) وجود دارد. همینطور بین سبک های فرزندپروری ادراک شده مستبدانه با احساس تنهایی رابطه مثبت و معنادار (r=0/15) وجود دارد.در مجموع، از این تحقیق می توان دریافت که سبک فرزندپروری مقتدرانه نقش مهمی در عدم احساس تنهایی فرزندان دارد.

بدون دیدگاه