مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی
ترجمه مقاله مزایای وجین مکانیکی برای کنترل علف های هرز، ویژگی رشد و عملکرد برنج

ترجمه مقاله مزایای وجین مکانیکی برای کنترل علف های هرز، ویژگی رشد و عملکرد برنج

  • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نقش پخش زنده تجارت الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نقش پخش زنده تجارت الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله غلبه بر موانع مربوط به گونه های خاص در پرورش گیاهان تزئینی

ترجمه مقاله غلبه بر موانع مربوط به گونه های خاص در پرورش گیاهان تزئینی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله  کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30