تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر سطح پروتئین غذایی و نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند بر تحریک نیتروژن – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر سطح پروتئین غذایی و نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند بر تحریک نیتروژن، میکروبیولوژی شکمبه و ترکیب اسیدچرب پلاسما در گاوهای هولشتاین
عنوان انگلیسی: Effects of dietary protein levels and calcium salts of long-chain fatty acids on nitrogen mobilization, rumen microbiota and plasma fatty acid composition in Holstein bulls
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.778 در سال 2020 شاخص H_index مجله : 111 در سال 2021
شاخص SJR مجله : 1.121 در سال 2020 شناسه ISSN مجله : 0377-8401
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2020 کد محصول : 11455
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.92Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و زیست شناسی، علوم دام، تغذیه دام، علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی
مجله: علوم و فنون خوراک دام - Animal Feed Science and Technology
دانشگاه: آزمایشگاه تغذیه حیوانات، کالج علوم و فنون حیوانات، دانشگاه کشاورزی، چین
کلمات کلیدی: سطوح پروتئین، نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند،جمعیت گروه میکروبهای شکمبه، پارامترهای بیوشیمی پلاسما و گاوهای هولشتاین
کلمات کلیدی انگلیسی: Protein levels - Calcium salts of long-chain fatty acids - Rumen microbial population - Plasma biochemical parameters - Holstein bull
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2018.09.019
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه و پیش درآمد

2. مواد و متدها

2.1 . طرح آزمایشی تجربی و رژیم های غذایی حیوانی

2.2 . آنالیز شیمیایی و نمونه گیری

2.3 ترکیب اسید چرب و شاخص پلاسمای بیوشیمی

2.4. خصوصیات و ویژگیهای تخمیر شکمبه

2.5. فراوانی نسبی میکروبیولوژی شکمبه

2.6 . آنالیز آماری

3. نتایج

3.1. جذب مواد غذایی و قابلیت هضم

3.2. خصوصیات تخمیر شکمبه

3.3 فلور میکروبی شکمبه

3.4 شاخص های بیوشیمیایی پلاسما

3.5 ساخت اسید چرب در پلاسما

4. بحث و بررسی

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The aim of this study was to investigate the impact of dietary crude protein (CP) levels and calcium salts of long-chain fatty acids (CSFA) on the nutrient intake and digestibility, nitrogen deposition, rumen fermentation characteristic and microbiota, plasma biochemical indexes and fatty acid composition in the Holstein bulls. Eight Holstein bulls was used in a 4 × 4 Latin Square design with 2 × 2 factorial diets, including two levels of CP (133 or 112 g/kg dry matter), and with or without 2.32 g/kg CSFA. The high CP level diets increased the CP intake and the CP apparent digestibility and the urinary nitrogen excretion (P = 0.001). Dietary supplementation with CSFA promoted the apparent digestibility of organic matter (P = 0.012). The diets of CSFA and high CP level raised the rumen ammonia nitrogen concentration (P = 0.009), and enhanced the isovalerate and valerate concentrations, respectively. The high CP diets improved the abundance of Butyrivibrio fibrisolvens (P = 0.037) and Megasphaera elsdenii (P = 0.023), while the CSFA reduced the abundance of methanogens (P = 0.047). High CP increased urea concentration (P = 0.008). Dietary supplementation with CSFA increased the cholesterol and the low-density lipoprotein cholesterol concentration in the plasma, and the proportion of C16:0, C18:1n9c and Δ9 desaturase C18, while it reduced the ratio of C21:1 and C22:0. The low CP diets reduced the protein waste and environmental pollution in the final stage of fattening Holstein bulls. Further study needs to be done to investigate the effect of CSFA on the CH4 emission in terms of microbial mechanism in the rumen.

5. Conclusion

Based on the results of our observations, we suggested that the low protein diets reduced protein waste and environmental pollution in the final stage of fattening Holstein cattle at 20 months. However, high CP diets increased Butyrivibrio fibrisolvens and Megasphaera elsdenii population, which participate in bio-hydrogenation and cellulolytic. Dietary supplementation with CSFA enhanced the OM apparent digestibility and the isovalerate concentration. It also can partially improve the percentage of unsaturated fatty acids in plasma, but not influence the proportion of C16:0 and C18:2n6c. The CSFA inhibited the methanogens population. Further study needs to be done to investigate the microbial mechanism of the CSFA effect on the CH4 emission in the rumen.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله، بررسی و ارزیابی اثر سطح پروتئین های غذایی CP و میزان نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA) بر جذب مواد غذایی و قابلیت هضم ، رسوب نیتروژن ،خصوصیات تخمیر شکمبه و ویژگیهای میکروبیولوژیک آن ، شاخص های بیوشیمی پلاسما و ترکیب اسید چرب در گاوهای هولشتاین بوده است. حدود 8 گاوهولشتاین با طرح ابعاد 4X4 انگلیسی با رژیم های غذایی عاملی 2X2 از جمله دو سطح CP( حدود 133 یا 112 گرم بر کیلوگرم ماده خشک) و همراه با 2.32g/kg نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA ) یا بدون آن مورد استفاده قرار گرفتند. رژیم های غذایی با سطح پروتئین بالا CP باعث افزایش میزان جذب سطح پروتئین و قابلیت هضم آن و ترشح نیتروژن ادراری گردید. مکمل های غذایی حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA) نیز باعث افزایش قابلیت هضم ماده آلی می گردد. P=0.012 رژیم های غذایی حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA) و رژیم های حاوی سطح پروتئین بالا نیز باعث افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و شدت غلظت های والرات و ایزووالرات گردید. رژیم های غذایی حاوی CP بالا باعث بهبود و افزایش فراوانی Butyrivibriov fibrisolvens( p=0.037) و همین طور Megasphaera elsdenii( p= 0.023) می گردد، در حالیکه نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA ) باعث کاهش نسبت فراوانی متانوژن (p=0.047) می شوند. CP بالا موجب افزایش غلظت اوره نیز می گرددP=0.008. همین طور مکمل های غذایی حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA) باعث افزایش سطح کلسترول و غلظت لیپوپروتئین کم تراکم کلسترول در پلاسما و نسبت C16:0, C18:1n9c و عدم اشباع C18 ودر عین حال کاهش نسبت C21:1 و C22:0 می گردد. رژیم های غذایی CP پایین باعث کاهش اتلاف پروتئین و همین طور آلودگی محیطی در مرحله پایانی پروار نمودن گاوهای هولشتاین می گردند. مطالعات و تحقیقات بیشتری باید در خصوص ارزیابی و بررسی تاثیر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA) بر انتشار CH4 بر حسب مکانیسم میکروبی در شکمبه انجام گیرد.

5 نتیجه گیری

بر اساس نتایج مشاهدات ، بیان می داریم که رژیم های غذایی کم پروتئین باعث کاهش اتلاف پروتئین و آلودگی محیطی در مرحله نهایی پرواربندی دام های هولشتاین در 20 ماه می شوند. درهرحال، رژیم های غذایی حاوی CP بالاباعث افزایش Butyrivibrio fibrisolvens و گروه جمعیت Megasphaera elsdenii می گردد که در بیوهیدراته شدن و سلولزی شدن مشارکت دارند. مکمل های غذایی حاوی CSFA باعث افزایش هضم پذیری OM و میزان غلظت ایزووالرات می شوند. همینطور باعث بهبود میزان درصد اسیدهای چرب غیراشباع در پلاسما می گردند، ولی نسبت C16:0 و C18:2n6c را متاثر نمی نماید.CSFA مانع گروه متانوژن ها می گردند. مطالعات و تحقیقات بیشتری برای بررسی مکانیسم میکروبی تاثیر CSFA بر انتشار CH4 در شکمبه باید صورت گیرد.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

11455-IranArze    11455-IranArze1    11455-IranArze2