مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی
ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله برآورد تخلخل خاک اشباع نشده با استفاده از معادله Brutsaert - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد تخلخل خاک اشباع نشده با استفاده از معادله Brutsaert - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت

ترجمه مقاله دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مورچه ها در مرکبات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مورچه ها در مرکبات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16