مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی
ترجمه مقاله اثر بره موم ایرانی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بزاق موش ها

ترجمه مقاله اثر بره موم ایرانی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بزاق موش ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله توجیه کارایی مصرف آب گیاه با تنوع در ساختار ریشه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توجیه کارایی مصرف آب گیاه با تنوع در ساختار ریشه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا با گلیفوسات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو

ترجمه مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12