ترجمه مقاله اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های عملکرد مخازن آب در تامین آب بخش کشاورزی - نشریه ASCE

ترجمه مقاله اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های عملکرد مخازن آب در تامین آب بخش کشاورزی - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های عملکرد مخازن آب در تامین آب بخش کشاورزی
عنوان انگلیسی
Climate Change Impact on Reservoir Performance Indexes in Agricultural Water Supply
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2013
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9482
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا و عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
تغییرات آب و هوایی اقلیمی و مدیریت منابع آب
مجله
مجله مهندسی آبیاری و زهکشی - Journal Of Irrigation And Drainage Engineering
دانشگاه
گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده فنی و مهندسی کشاورزی و تکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه. تهران، کرج، ایران
کلمات کلیدی
تغییرات اقلیمی، مدیریت عملیات مخزن، شاخص های عملکرد مخزن، شبیه سازی، بهينه سازی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000496
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روشها
بازسازی سناریوهای آینده در دوره آینده
ارزیابی منابع آبی و مصارف آنها بر اساس تغییر اقلیم
شبیه سازی بارش-رواناب
تخمین حجم مورد نیاز آب در مخازن پایین دست
مدلهای بهره برداری مخزن
مدلهای شبیه سازی
مدلهای بهینه سازی
شاخصهای عملکرد مخزن
مطالعه موردی و تعریف سناریوها
مطالعات سناریوها
نتایج: بررسی عملکرد مدل اقلیمی دردوره مبنا
محاسبه سناریوی اقلیمی دوره مبنا
محاسبه سناریوهای اقلیمی دوره آینده
محاسبه حجم موردنیاز آب براساس تغییر اقلیم
شبیه سازی عملکرد مخازن آب براساس سناریوهای تغییر اقلیم بااستفاده از مدل WEAP
بهینه سازی عملکرد مخزن تحت سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از مدل LINGO
نکته پایانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper addresses the impact of climate change on the volume of inflow to a reservoir and the volume of downstream water demand by considering three climate change scenarios in an East Azerbaijan river basin. The HadCM3 model was used to estimate possible scenarios of temperature and rainfall for the period 2026–2039 under an emission scenario (A2). A hydrological model (IHACRES) was first calibrated for the basin; and then, a monthly time series of future temperatures and rainfall were entered into IHACRES. In addition, a 14-year time series of monthly runoff was simulated for 2026–2039. Modeling results indicated that the average long-term annual runoff volume decreased by 0.7% relative to the base period (1987–2000). However, by assuming a nonchanging cultivation area, the average long-term annual water demand volume for crops increased by 16%. Both simulation and optimization models of reservoir operation were used. The simulation of reservoir performance in the delivery of water demand was implemented according to the standard operating policy (SOP) and by using the water evaluation and planning (WEAP) model. The three aforementioned climate change scenarios were then introduced to the WEAP, and the reservoir performance indexes (reliability, vulnerability, and resiliency) were calculated. Results showed that indexes would change in the future relative to the base. Next, for the optimal operation of the reservoir with a water supply for agricultural and environmental purposes, the minimization of total squared deficiencies in the allocation to these purposes was determined for each month and climate change scenario by the using LINGO Version 11.0 software [nonlinear programming (NLP)] algorithm. Results showed that the indexes would change

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله اثرات تغییر اقلیم را بر حجم جریان ورودی به مخزن و حجم مورد نیاز آب در پایین دست رودخانه ، با در نظر گرفتن سه سناریوی تغییر اقلیم، در بستر رودخانه ای در آذربایجان شرقی نمایش میدهد. مدل HadCM3 برای تخمین سناریوهای احتمالی دما و بارش در دوره 2039-2026 براساس یک سناریوی انتشار A2 بکار میرود. یک مدل هیدرولوژیکی (IHACRES) در ابتدا برای ناحیه مورد نظر کالیبره میشود و سپس یک سری زمانی ماهانه از دما و بارش آینده، برای محاسبه، بعنوان داده ورودی مدل IHACRES در نظر گرفته میشود. بعلاوه اینکه، سری زمانی 14 ساله ای از بارش ماهانه برای دوره 2039-2026 شبیه سازی میشود. نتایج مدلسازی نشان میدهند که میانگین بارش سالانه بلند مدت، نسبت به مقدار آن در دوره مبنا، در بازه زمانی 2000-1987 به مقدار 0.7% کاهش می یابد. به هرحال با ثابت درنظر گرفتن ناحیه زراعی ، بدون اینکه الگوی کشت در آن تغییر کند، میانگین حجم مورد نیاز آب سالانه برای زراعت، به 16% افزایش می یابد. هردو مدل شبیه سازی و مدل بهینه سازی، برای بهره برداری از مخازن آب استفاده میشوند. شبیه سازی از عملکرد و کارایی ذخایر آبی، در تغییر میزان نیاز آبی، بر طبق سیاست کاربردی استاندارد (SOP) و با استفاده از مدل ارزیابی و برنامه ریزی آب (WEAP) اجرا میشود. سپس سه سناریوی تغییر اقلیم ذکر شده در بالا برای مدل WEAP ایجاد میشوند و شاخصهای کارایی و عملکرد مخازن، شامل (قابلیت اتکاء، میزان آسیب پذیری و قابلیت بازگشت) محاسبه میگردند. نتایج نشان میدهند که شاخصها در آینده نسبت به دوره مبنا تغییر میکنند. سپس برای عملیات بهینه سازی مخازن از طریق تامین آب بخش کشاورزی و اهداف زیست محیطی، کمینه سازی نواقص توان دوم مربوط به این اهداف، در هرماه و برای هر سناریوی تغییر اقلیم با استفاده از الگوریتم نسخه نرم افزاری LINGO 11.0 {برنامه ریزی غیر خطی (NLP) } تعیین میشوند. نتایج نشان میدهند که این شاخصها قابلیت تغییر دارند.