ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سویه های تریکودرما موجب بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری از طریق افزایش رشد ریشه، تولید اسمولیت و حذف سدیم از طریق ترشحات ریشه می شود
عنوان انگلیسی
Trichoderma spp. Improve Growth of Arabidopsis Seedlings Under Salt Stress Through Enhanced Root Development, Osmolite Production, and Na+ Elimination Through Root Exudates
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2014
نشریه
Apsnet
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9400
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، اکولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی
مجله
تعاملات گیاه-میکروب مولکولی - molecular plant-microbe interactions
دانشگاه
موسسه تحقیقات شیمیایی و بیولوژیکی، دانشگاه سیوداد، مکزیک
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1094/MPMI-09-13-0265-R
فهرست مطالب
نتایج
شوری بر ساختار ریشه اثر گذاشته و موجب کاهش حساسیت اوکسین در نهال های ارابیدوپسیز می شود
موتانت های ارابیدوپسیز بر روی گیرنده های اکسین به تیمار های شوری بسیار حساس هستند.
T. virens و T. atroviride رشد تمایزی و تولید اکسین تحت تنش شوری را نشان می دهد
تریکودرما موجب افزایش رشد و ایجاد مقاومت به شوری در ارابیدوپسیز می شود
تریکودرم موجب بهبود ساختار و معماری سیستم ریشه نهال های ارابیدوپسیز رشد یافته تحت شرایط شوری می شود
تریکودرم موجب افزایش بیان ژن القای اکسین در ارابیدوپسیز تحت تنش شوری می شود
تریکودرم موجب افزایش ابسزیک اسید، ال.پرولین، محتوی AA و ترشح شوری می شود
بحث
مواد و روش ها
مواد گیاهی و رشد شرایط.
آزمایش رشد قارچ و تلقیح گیاه.
رشد کمی از ساقه و ریشه.
اندازه گیری محتوای کلروفیل
اندازه گیری محتوا مجموعه اگزودا ریشه و +Na
تعیین ال پروتئین
تعیین ABA و AA
تعیین IAA و تجزیه و تحلیل GC-MS.
تحلیل هیستوشیمیایی و اندازه گیری بیان gus
تحلیل داده ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Salt stress is an important constraint to world agriculture. Here, we report on the potential of Trichoderma virens and T. atroviride to induce tolerance to salt in Arabidopsis seedlings. We first characterized the effect of several salt concentrations on shoot biomass production and root architecture of Arabidopsis seedlings. We found that salt repressed plant growth and root development in a dose-dependent manner by blocking auxin signaling. Analysis of the wild type and eir1, aux1-7, arf7arf19, and tir1abf2abf19 auxinrelated mutants revealed a key role for indole-3-acetic acid (IAA) signaling in mediating salt tolerance. We also found that T. virens (Tv29.8) and T. atroviride (IMI 206040) promoted plant growth in both normal and saline conditions, which was related to the induction of lateral roots and root hairs through auxin signaling. Arabidopsis seedlings grown under saline conditions inoculated with Trichoderma spp. showed increased levels of abscissic acid, L-proline, and ascorbic acid, and enhanced elimination of Na+ through root exudates. Our data show the critical role of auxin signaling and root architecture to salt tolerance in Arabidopsis and suggest that these fungi may enhance the plant IAA level as well as the antioxidant and osmoprotective status of plants under salt stress.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
تنش شوری یک عامل محدود کننده مهم برای کشاورزی جهان محسوب می شود. در این جا ما گزارشی را در خصوص پتانسیل Trichoderma virens وT. Atroviride برای القای تحمل و مقاومت به تنش در نهال های ارابیدپوسیز ارایه می کنیم. ما در ابتدا اثر غلظت های شوری مختلف را بر روی تولید بیوماس ریشه و ساختار ریشه نهال های ارابیدوپسیز مشخص کردیم. پی برده شد که شوری موجب متوقف شدن رشد گیاه و نمو ریشه در حالت وابسته به دوز با بلوکه کردن تولید سیگنال اوکسین می شود. تجزیه تحلیل موتانت های وحشی و eir1, aux1-7, arf7arf19 وtir1abf2abf19 نقش کلیدی را برای تولید سیگنال اسید استیک ایندول-3 در ایجاد تحمل تنش نشان داد. هم چنین پی برده شدکه T. virens (Tv29.8) وT. atroviride (IMI 206040) موجب رشد گیاه در هر دو شرایط شوری و طبیعی شد که مربوط به القای ریشه های جانبی و تار های کشنده از طریق سیگنال اوگسین بود. نهال های ارابیدوپسیز رشد یافته تحت شرایط شوری با تریکودرما تلقیح شده و افزایش سطوح اسید ابسزیک، ال-پرولین و اسکوربیک اسید و بهبود حذف سدیم را از طریق ترشحات ریشه نشان دادند. داده های ما نشان دهنده نقش اساسی تولید سیگنال اوکسین و ساختار ریشه در مقاومت به شوری در ارابیدوپسبز بوده و نشان می دهد که این قارچ ها موجب بهبود سطح IAA گیاه و نیز وضعیت انتی اکسیدان و حفاظت اسمزی گیاهان تحت تنش شوری می شوند.

بدون دیدگاه