مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی
ترجمه مقاله مجرای آنیونی در گیاهان تکامل یافته (با بافت آوندی) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مجرای آنیونی در گیاهان تکامل یافته (با بافت آوندی) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مکانیسم های توسعه روزنه: یک دیدگاه تکاملی - نشریه BMC

ترجمه مقاله مکانیسم های توسعه روزنه: یک دیدگاه تکاملی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله هماهنگی رفتار سلولی و الگویابی در مریستم راسی ساقه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هماهنگی رفتار سلولی و الگویابی در مریستم راسی ساقه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله موضوعی اسرار امیز از جوانه مریستم ذرت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موضوعی اسرار امیز از جوانه مریستم ذرت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله فعالیت آنتی باکتری اسانس طبیعی آویشن باغی در ترکیب با اسانس های دیگر

ترجمه مقاله فعالیت آنتی باکتری اسانس طبیعی آویشن باغی در ترکیب با اسانس های دیگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پویایی پروتئین های غشاء پلاسمایی گیاه

ترجمه مقاله پویایی پروتئین های غشاء پلاسمایی گیاه

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله محل های سنتز، بیوشیمی و نقش کاربردی مواد فرار گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محل های سنتز، بیوشیمی و نقش کاربردی مواد فرار گیاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 40