ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)

ترجمه مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV)
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) از جنوب غربی اتیوپی
عنوان انگلیسی
Assessment of disease intensity and isolates characterization of blast disease (Pyricularia oryzae CAV.) from South West of Ethiopia
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2015
نشریه
Ijlsci
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
کد محصول
9386
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی
مجله
مجله بین المللی علوم زیستی - International Journal of Life Sciences
دانشگاه
گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، دانشگاه امبو، اتیوپی، شرق آفریقا
کلمات کلیدی
برنج، بلاست، Pyricularia oryzae، ارزيابی، شدت بيماری، جدايه های Po، توصیف
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
توصیف مناطق مورد مطالعه
ارزیابی شدت بیماری بلاست
جمع آوری نمونه های گیاهی بیمار
جداسازی، خالص سازی و شناسایی جدایه های بلاست برنج
توصیف جدایه های بلاست برنج
ارزیابی محیط های کشت مختلف برای رشد جدایه های P. oryzae
اثر دما بر رشد جدايه هاي بلاست
تاثير pH بر رشد ميسليومی جدايه هاي بلاست
آزمایش بیماری زایی برای جدایه های P. oryzae
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج و بحث
ارزیابی شدت بیماری بلاست
شيوع، بروز و شدت بيماری بلاست در ارقام برنج
توصیف جدایه های بلاست برنج
ارزيابي محيط های کشت مختلف بر اسپورزایی جدایه های بلاست
قطر رشد کلنی جدایه های بلاست برنج روی محيط های مختلف کشت
توصیف کلنی جدایه های Po روی محیط های کشت مختلف
توصیف کنیدی جدایه های Po برنج
اثر دما بر رشد جدايه هاي Po
تاثير pH بر رشد ميسليومی جدايه هاي Po روي محيط PD Broth
آزمایش بیماری زایی جدایه های Po
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Blast (Pyricularia oryzae Cav.) disease is one of the most important biotic constraints to rice production in South West of Ethiopia. The present study was conducted to determine the intensity of the blast disease and their isolates characterization in upland rice cultivated fields of South West of SNNPRS of Ethiopia. The assessment of rice blast was carried out in 90 farmers’ fields in three districts during the main cropping season from May to October 2013, in the major upland rice growing areas of Kaffa, Benchi-Maji and Sheka zones in South West of Ethiopia. The results of the assessment revealed that the incidence and severity of the disease vary from low to high on the rice fields depending on the agro-ecological and cultivars differences. Rice blast was observed in all assessed locations at variable levels. The incidence of rice blast in six different localities varied from 42.01 to 85.69%. The highest mean incidence of rice blast was recorded in Otuwa locality (85.69%) and the lowest incidence recorded in Argoba locality (42.01%). The overall mean incidence of six localities in three districts of the South west of Ethiopia (SNNPRS) reached 65.68%. Likewise, blast severity showed similar trend as that of incidence in all six localities. The highest severity was recorded in Otuwa locality with range of 8.88 - 88.8 % and the mean severity values of 55.7% while the lowest severity was recorded in Argoba locality (33.62%). The overall mean severity of the six localities in three districts of the South west SNNPRS reached 47.15%. The entire assessed three districts showed 100 % blast disease prevalence. Rice blast, Po isolates were characterized and identified based on their growth parameters into six isolates such as Po12, Po28, Po41, Po55, Po72 and Po85. Among the four culture media (oat meal agar, rice flour agar, malt extract agar and potato dextrose agar), the Po isolates were grown on optimum growth and good sporulation in oat meal agar followed by rice flour agar. The optimum temperature and pH of the growth of the Po isolates were at 30oC and 6.5, in almost all isolates, respectively. It could be concluded that the rice blast was the most important disease of rice cultivars in South West (SNNPRS) of Ethiopia. Further studies could be conducted to evaluate the upland rice cultivars resistance against the isolated blast (Po isolates) pathogens under greenhouse and natural environmental conditions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بیماری بلاست (Pyricularia oryzae Cav.) یکی از مهم ترین محدودیت های زنده برای تولید برنج در جنوب غربی اتیوپی است. مطالعه حاضر به منظور تعيين شدت بيماری بلاست و توصیف جدايه های آن در مزارع کوهستانی کشت برنج جنوب غربی SNNPRS اتیوپی انجام شد. ارزیابی بلاست برنج در 90 مزرعه در سه منطقه طی دوره کشت اصلی از ماه می تا اکتبر 2013 در مناطق بزرگ کوهستانی کشت برنج در منطقه Kaffa، Benchi-Maji و Sheka در جنوب غربی اتیوپی انجام شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که بروز و شدت بیماری در مزارع برنج از کم تا زیاد است که به تفاوت های اگرواکولوژیکی و ارقام بستگی دارد. بلاست برنج در تمامی مکان های ارزیابی شده در سطوح متفاوت مشاهده شد. شیوع بلاست برنج در شش منطقه مختلف از 01/42 تا 69/85 درصد متغیر بود. بيشترين ميزان بروز بلاست برنج در منطقه Otuwa (69/85 درصد) و کمترين ميزان آن در منطقه Argoba (01/42 %) ثبت شده است. میانگین شیوع کلی شش محل در سه ناحیه جنوب غربی اتیوپی (SNNPRS) به 68/65 % رسید. به همین ترتیب، شدت بلاست روند مشابهی را نسبت به شیوع آن در تمام شش محل نشان داد. بیشترین شدت بلاست در منطقه Otuwa با محدوده 88/8 تا 8/88% و میانگین شدت 7/55 درصد و کمترین شدت در منطقه Argoba (62/33 درصد) ثبت شد. میانگین شدت کلی در شش محل در سه ناحیه از جنوب غرب SNNPRS به 15/47 % رسید. در تمام سه ناحیه مورد ارزیابی، شیوع بیماری انفلوانزا 100٪ بود. بلاست برنج، جدایه های Po بر اساس پارامترهای رشدشان روی شش جدایه از جمله Po12، Po28، Po41، Po55، Po72 و Po85 شناسایی و توصیف شدند. از چهار محیط کشت (آگار آرد جو، آگار آرد برنج، آگار عصاره مالت و آگار دکستروز سیب زمینی)، رشد مطلوب و اسپور زایی خوب جدایه های Po در آگار آرد جو و بعد از آن در آگار آرد برنج به دست آمد. دمای و pH مطلوب رشد جدایه های Po به ترتیب در حدود 30 درجه سلسیوس و pH 5/6 بود. می توان نتیجه گرفت که بلاست برنج مهم ترین بیماری ارقام برنج در جنوب غربی (SNNPRS) اتیوپی بود. مطالعات بیشتر برای ارزیابی مقاومت ارقام برنج کوهستانی در مقابل پاتوژن های بلاست (جدایه های Po) در شرایط گلخانه و شرایط طبیعی مورد نیاز است.

بدون دیدگاه