ترجمه مقاله کیفیت خاک و بهره وری تحت عدم خاک ورزی و چرا در Mollisol در آرژانتین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت خاک و بهره وری تحت عدم خاک ورزی و چرا در Mollisol در آرژانتین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کیفیت خاک و بهره وری تحت عدم خاک ورزی و چرا در Mollisol در آرژانتین - یک مطالعه دراز مدت
عنوان انگلیسی
Soil quality and productivity under zero tillage and grazing on Mollisols in Argentina – A long-term study
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
1.686 در سال 2018
شاخص H_index مجله
12 در سال 2019
شاخص SJR مجله
0.750 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
2352-0094
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2018
کد محصول
9633
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، خاک و پی
مجله
ژورنال منطقه ای ژئودرما - Geoderma Regional
دانشگاه
موسسه ملی فناوری زراعت (INTA)، آرژانتین
کلمات کلیدی
ترسیب کربن (Carbon sequestration)، ساختمان خاک (Soil structure)، بیوماس میکروبی (Microbial biomass)، پایداری‌ خاکدانه (Aggregate stability)، نفوذپذیری (Infiltration)
کلمات کلیدی انگلیسی
Carbon sequestration - Soil structure - Microbial biomass - Aggregate stability - Infiltration
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2017.09.002
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
محل مطالعه
نمونه برداری و تجزیه و تحلیل خاک
تعیین عملکرد محصول و پوشش باقیمانده
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج و بحث
رطوبت خاک و عملکرد محصول
شاخص های حاصلخیزی خاک
نسبت های کربن و نیتروژن خاک و کربن بیوماس یا زیست توده میکروبی
ساختمان خاک و خواص هیدرولیکی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The growing global demand for food, fibers and energy has triggered a scientific and political debate on how to attain increasing land productivity without further degrading soils. The objective of this study was to quantify the effect of long-term no-till cultivation with light grazing on soil quality, land productivity, and resource use efficiency. The experiment was established in 1993 with two main treatments, no-till (NT) and conventional tillage (CT), sub-divided into grazed and ungrazed subplots, in a paired strip design with three repetitions. Crops included sunflower, corn, soy and wheat, and stubbles were grazed for at 3 months with young animals. Soil samples were collected in 2015 and determinations included total carbon and its fractions, total nitrogen, microbial biomass carbon, soil moisture contents, aggregate size class distribution, volumetric aggregate weight, mean weight diameter change, maximum bulk density, total infiltration, and saturated hydraulic conductivity. Crop production was on average 13% higher in NT than in CT, and grazing had no effect on yields. NT increased organic matter contents by 6% and CT diminished it by 1.7% in the top 0.10 m compared to the original value in 1993, and showed no significant variation at 0.10–0.20 m depth. The labile C fractions and microbial biomass carbon showed a similar trend with highest values in the non-grazed NT topsoil. We found positive relationships between microbial biomass and labile carbon and nitrogen fractions only for the NT soils. All soil physical quality indicators had better values for NT compared to CT soils, and grazing had no effect. The results of this long-term experiment gave evidence that a NT system with light grazing was a feasible land management that increased land productivity in a semiarid environment.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
افزایش تقاضای جهانی برای غذا، فیبر و انرژی مباحث علمی و سیاسی را درباره نحوه دستیابی به افزایش بهره وری زمین بدون تخریب بیشتر خاک به راه انداخته است. هدف این مطالعه تعیین مقدار اثر درازمدت کشت بدون شخم با چرای سبک بر روی کیفیت خاک، بهره وری زمین، و کارآیی استفاده از منابع می باشد. آزمایش در سال 1993 با دو تیمار اصلی بدون شخم (NT) و خاکورزی مرسوم (CT) و هم چنین کرت های فرعی قرق و چرا در یک طرح نواری زوج با سه تکرار اجرا شد. محصولات زراعی شامل آفتابگردان، ذرت، سویا و گندم بودند و کلش ها به مدت 3 ماه توسط حیوانات جوان چرا شد. نمونه های خاک در سال 2015 گردآوری شده و کل کربن و نسبت های آن، نیتروژن کل، کربن بیوماس یا زیست توده میکروبی، محتوای رطوبت خاک، توزیع کلاس اندازه خاکدانه، وزن حجمی خاکدانه، میانگین تغییر قطر وزن، حداکثر جرم مخصوص ظاهری، نفوذپذیری کل، و هدایت پذیری هیدرولیک اشباع تعیین گردید. تولید محصول در بدون شخم (NT) به طور متوسط 13 درصد بیشتر از خاکورزی مرسوم (CT) بود، و چرا هیچ گونه تاثیری بر روی بازده نداشت.
بدون شخم (NT) محتوای ماده آلی را تا 6 درصد افزایش داده و خاکورزی مرسوم (CT) آن را تا 1.7 درصد در 0.10 متر فوقانی در مقایسه با مقدار اصلی آن در سال 1993 کاهش داد و تغییرات معنی داری را در عمق 0.10 الی 0.20 متری نشان نداد. نسبت C ناپایدار و کربن بیوماس یا زیست توده میکروبی، روندی مشابهی را همراه با بالاترین مقدار در خاک فوقانی بدون شخم (NT) غیر قرق نشان داد. ما روابط مثبتی را بین بیوماس یا زیست توده میکروبی و کربن ناپایدار و نسبت های نیتروژن تنها برای خاک بدون شخم (NT) مشاهده نمودیم. همه شاخص های کیفیت فیزیکی خاک، مقادیر بهتری در خاک های بدون شخم (NT) نسبت به خاکورزی مرسوم (CT) داشتند، و چرا هیچ اثری نداشت. نتایج حاصل از این آزمایش درازمدت شواهدی ارائه نمود مبنی بر اینکه یک سیستم بدون شخم (NT) با چرای سبک، یک مدیریت زمین امکان پذیر محسوب می گردد که بهره وری زمین را در یک محیط نیمه خشک افزایش می دهد.

بدون دیدگاه