مقالات ترجمه شده ارزان زیست شناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته زیست شناسی
ترجمه مقاله تعیین مشخصات و شناسایی LAB احتمالی پروبیوتیکی با فعالیت فیتاز

ترجمه مقاله تعیین مشخصات و شناسایی LAB احتمالی پروبیوتیکی با فعالیت فیتاز

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 10
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 2017
ترجمه مقاله تقویت تولید فیتاز از یک سوش جدید پروبیوتیک Bacillus Subtilis P6

ترجمه مقاله تقویت تولید فیتاز از یک سوش جدید پروبیوتیک Bacillus Subtilis P6

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله فیتات و فیتاز در جوجه ها

ترجمه مقاله فیتات و فیتاز در جوجه ها

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله ارزیابی فیتاز میکروبی در رژیم غذایی جوجه های گوشتی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله ارزیابی فیتاز میکروبی در رژیم غذایی جوجه های گوشتی - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بینش هایی نسبت به سیستم CRISPR/Cas در گاردنلاواژینالیس - نشریه BMC

ترجمه مقاله بینش هایی نسبت به سیستم CRISPR/Cas در گاردنلاواژینالیس - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله جداسازی Gardnerella vaginalis از مجرای زادآوری چهار مادیان - نشریه Sage

ترجمه مقاله جداسازی Gardnerella vaginalis از مجرای زادآوری چهار مادیان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1990
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله آسیمیلاسیون نیتروژن و سولفور در گیاهان و جلبک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آسیمیلاسیون نیتروژن و سولفور در گیاهان و جلبک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله هاپتوگلوبین سرم خونی در زیست شیمی بالینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هاپتوگلوبین سرم خونی در زیست شیمی بالینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مقاومت القا شده به آفات و پاتوژن ها در درختان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مقاومت القا شده به آفات و پاتوژن ها در درختان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله لیپو پلی ساکاریدها - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله لیپو پلی ساکاریدها - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی

ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله غربالگری گیاهان طبی از لحاظ متابولیت های ثانویه

ترجمه مقاله غربالگری گیاهان طبی از لحاظ متابولیت های ثانویه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ژن های دخیل در کنترل رشد و تمایز در گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژن های دخیل در کنترل رشد و تمایز در گیاهان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11