تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی فیتاز میکروبی در رژیم غذایی جوجه های گوشتی – نشریه Oxford Journals

عنوان فارسی: ارزیابی فیتاز میکروبی در رژیم غذایی جوجه های گوشتی
عنوان انگلیسی: Evaluation of Microbial Phytase in Broiler Diets
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2004 نشریه : Oxford Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
نوع ارائه مقاله : ژورنال ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 1.992 در سال 2018
شاخص H_index مجله : 119 در سال 2019 شاخص SJR مجله : 0.977 در سال 2018
شناسه ISSN مجله : 0032-5791 شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018
کد محصول : F1378 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.55Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم دامی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و بیوشیمی
مجله: علوم طیور - Poultry Science
دانشگاه: گروه علوم دامی، دانشگاه پوردو، لافایت غربی، ایندیانا
کلمات کلیدی: جوجه گوشتی، رشد، فیتاز میکروبی، استفاده نوترینتی
کلمات کلیدی انگلیسی: broiler
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1093/ps/83.6.962
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روشها

فیتازها

آزمون تحقیقات 1

تیمارهای رژیم غذایی

جمع اوری و آنالیز نمونه

آزمون تحقیقاتی 2

انالیز آماری

نتایج

عملکرد رشد

خاکستر استخوان درشت نی و انگشت پا

قابلیت هضم نوترینتی اشکار و احتباس

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Two trials were conducted to evaluate the efficacy of a new microbial phytase (Phyzyme XP) for broiler chicks. Trial 1 used 192 8-d-old male broilers in a 14-d trial to assess growth and nutrient utilization. Dietary treatments (221.9 g/kg CP) included a positive control [5.0 g/kg nonphytate P (NPP)], negative control (1.2 g/kg NPP), and negative control plus 500 or 1,000 phytase units/kg of diet. Phytase addition increased weight gain, feed intake, feed efficiency, and tibia and toe ash (linear, P < 0.01) with tibia ash also responding quadratically (P < 0.05). Apparent ileal digestibility of P (linear and quadratic, P < 0.05), tryptophan, and valine (linear, P < 0.05) also increased. Linear and quadratic responses were observed for retention of DM, nitrogen, P, and several amino acids (P < 0.05) with added phytase. Trial 2 utilized 576 1-d-old male broilers over a 42-d period to evaluate growth performance. Diets were formulated for starter (222.7 g/kg CP) and grower (201.5 g/kg CP) phases and included a positive control (starter and grower, 5.0 and 3.8 g/kg NPP, respectively); negative control (starter and grower, 2.4 and 1.8 g/kg NPP, respectively); negative control plus 500, 750, or 1,000 phytase units/kg; and negative control plus 500 phytase units/kg of Natuphos phytase. Phytase increased weight gain and feed intake (starter, grower, overall) as well as feed efficiency during the starter period (linear, P < 0.05). Feed intake was also improved during the grower period and overall (quadratic, P < 0.05). Tibia and toe ash of birds fed for the first 21 d increased (linear, P < 0.05) with tibia ash also increasing quadratically (P < 0.05). Overall, tibia and toe ash were improved due to phytase addition (linear and quadratic, P < 0.05). In conclusion, this microbial phytase, derived from Escherichia coli and expressed in Schizosaccaromyces pombe, elicited improved growth performance, bone mineralization, and P utilization in broiler chicks.

نمونه متن ترجمه

چکیده

دو آزمون تحقیقاتی اجرا گردید تا کارایی یک فیتاز میکروبی جدید به نام Phyzyme XP را برای جوجه های گوشتی مورد ارزیابی قرار دهد. ازمون تحقیقاتی 1 از تعداد 192 جوجه خروس گوشتی 8 روزه در یک ازمون تحقیقات 14 روزه برای ارزیابی رشد و استفاده از نوترینت اجرا گردید. تیمارهای رژیم غذایی (221.9 g/kg CP) شامل یک گروه شاهد مثبت (0.5 g/kg فسفر غیرفیتاتی (NPP))، گروه شاهد منفی (1.2 g/kg NPP) و گروه شاهد منفی به اضافه 500 یا 1000 واحد فیتاز در هر کیلوگرم رژیم غذایی می باشد. افزودن فیتاز باعث افزایش کسب وزن، مصرف خوراک دام، کارایی خوراک دام، و خاکستر درشت نی و انگشت پا (خطی و (P<0.01 با خاکستر درشت نی نیز که تحت معادله درجه دوم پاسخگو بود (P<0.05)، گردید. قابلیت جذب اشکار فسفر در بخش ایلئوم (خطی و درجه دوم، P<0.05)، تریپتوفان، و والین (خطی، P<0.05) نیز افزایش یافت. پاسخ های خطی و درجه دوم برای احتباس DM، نیتروژن، P و چندین اسیدآمینه با فیتاز اضافه شده مشاهده گردید (P<0.05). ازمون 2 از تعداد 576 جوجه خروس گوشتی 1 روزه طی دوره 42 روزه برای ارزیابی عملکرد رشد استفاده کرده است. رژیم های غذایی برای فاز شروع (222.7 g/kg CP) و رشد (201.5 g/kg CP) تنظیم گردید و شامل یک گروه شاهد مثبت (فاز شروع و رشد، 5.0 و 3.8g/kg NPP به ترتیب)؛گروه شاهد منفی (فاز شروع و رشد، 2.4 و 1.8 g/kg NPP به ترتیب)، گروه شاهد منفی به اضافه 500 و 750 و 1000 وحد فیتاز در هر کیلوگرم، و گروه شاهد منفی به اضافه 500 واحد فیتاز به ازای هر کیلوگرم فیتاز Natuphos بوده است. فیتاز باعث افزایش وزن و مصرف خوراک دام (فاز شروع، رشد و کل) و نیز کارایی خوراک دام طی دوره شروع (خطی، P<0.05) گردید. مصرف خوراک دام نیز طی دوره رشد و کل بهبود یافت (معادله درجه دوم، P<0.05). خاکستر درشت نی و انگشت پا در طیور تغذیه کننده برای 21 روز اول با خاکستر درشت نی افزایش یافت (خطی، P<0.05) و نیز طبق معادله درجه دوم افزایش یافت (P<0.05). در کل، خاکستر درشت نی و انگشت پا به دلیل افزودن فیتاز (خطی و درجه دوم، P<0.05) بهبود یافت. در نتیجه، این فیتاز میکروبی، از اشرشیا کلی مشتق شده است و در Schizosaccaromyces pombe بیان گردیده است، عملکرد رشد بهبودیافته ، رسوب مواد معدنی در استخوان، و استفاده از فسفر در جوجه های گوشتی را ایجاد نمود.