مقالات ترجمه شده ارزان زیست شناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته زیست شناسی
ترجمه مقاله تنوع انتقال دهنده های ABC - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تنوع انتقال دهنده های ABC - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ژن های رنگدانه و ژن های سرطان

ترجمه مقاله ژن های رنگدانه و ژن های سرطان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات - نشریه وایلی

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله پیمایش ژنوم در یوکاریوت ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله پیمایش ژنوم در یوکاریوت ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله بیان ژن وابسته به اکسیژن در ماهی

ترجمه مقاله بیان ژن وابسته به اکسیژن در ماهی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله اثر اکولوژیکی اجسام ریز معلق در هوا بر گیاهان

ترجمه مقاله اثر اکولوژیکی اجسام ریز معلق در هوا بر گیاهان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ارتباط سیگنال دهی لپتین با عملکرد بیولوژیکی

ترجمه مقاله ارتباط سیگنال دهی لپتین با عملکرد بیولوژیکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله ارتباط استرس اکسیداتیو، اکسین، و تنظیم چرخه سلولی

ترجمه مقاله ارتباط استرس اکسیداتیو، اکسین، و تنظیم چرخه سلولی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نقل و انتقال ساکارز در آوند - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله نقل و انتقال ساکارز در آوند - نشریه Academic Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی

ترجمه مقاله تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی

ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی جنبه های مختلف همزیستی

ترجمه مقاله بررسی جنبه های مختلف همزیستی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14