مقالات ترجمه شده ارزان زیست شناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته زیست شناسی
ترجمه مقاله سیگنالینگ فرار در تعاملات گیاه - گیاه

ترجمه مقاله سیگنالینگ فرار در تعاملات گیاه - گیاه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش ادراک حسی گیاه در تعاملات گیاهان و حیوانات - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله نقش ادراک حسی گیاه در تعاملات گیاهان و حیوانات - نشریه Academic Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اصول ژنتیکی و پاتولوژی بیماری میتوکندریایی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اصول ژنتیکی و پاتولوژی بیماری میتوکندریایی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند در سرطان - نشریه CellPress

ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند در سرطان - نشریه CellPress

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها - نشریه BMC

ترجمه مقاله گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یک نام گذاری ساده برای یک کمپلکس پمپ پروتئینی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله یک نام گذاری ساده برای یک کمپلکس پمپ پروتئینی - نشریه CellPress

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ابزارهای بیوانفورماتیک در تحقیقات IncRNA - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابزارهای بیوانفورماتیک در تحقیقات IncRNA - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 42
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نقش ریز آر ان ای (MicroRNAs) در تنظیم ترجمه و سرطان

ترجمه مقاله نقش ریز آر ان ای (MicroRNAs) در تنظیم ترجمه و سرطان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تنظیم سنتز آمینو اسیدهای ضروری و انباشت در گیاهان

ترجمه مقاله تنظیم سنتز آمینو اسیدهای ضروری و انباشت در گیاهان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله محتویات کیفی و کمی ساپونین در پنج خیار دریایی از اقیانوس هند - نشریه MDPI

ترجمه مقاله محتویات کیفی و کمی ساپونین در پنج خیار دریایی از اقیانوس هند - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) - نشریه MDPI

ترجمه مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39