ترجمه مقاله ترکیبات زیست فعال، پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت حفاظت کبدی خیار دریایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیبات زیست فعال، پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت حفاظت کبدی خیار دریایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ترکیبات زیست فعال، پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت حفاظت کبدی خیار دریایی (Holothuria atra) در برابر مسمومیت تیواستامید در موش های صحرایی
عنوان انگلیسی
Bioactive compounds, antioxidant potential, and hepatoprotective activity of sea cucumber (Holothuria atra) against thioacetamide intoxication in rats
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F555
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوشیمی، علوم جانوری و زیست فناوری دریا
مجله
تغذیه - Nutrition
دانشگاه
گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه عین الشمس، قاهره، مصر
کلمات کلیدی
عصاره Holothuria atra، تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، مطالعات آنتی اکسیدان برون تنی، تیو استامید، تست های عملکرد کبد، آنزیم های انتی اکسیدانی، مطالعات بافت شناسی، موش های صحرایی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
جمع آوری و تهیه نمونه
تهیه عصاره( آلی/آبی) نرکیبی خیار دریایی
مطالعات شیمیایی
تحلیل ترکیبات متابولیک
تحلیل کروماتوگرافیک مایع با کارایی بالا
مطالعات بیوشیمیایی
حیوانات
تهیه و تجویز عصاره ترکیبی خیار دریایی
القای شیمیایی ازمایشی فیبروز کبدی
طرح مطالعه
جمع آوری و نمونه برداری خون و برخی اندام های بدن
تهیه هموژنات کبد
تست های بیوشیمیایی
تست های آنزیمی
مطالعات بافت شناسی
مطالعات آنتی اکسیدانی برون تنی
تحلیل آماری
نتایج
ترکیبات متابولیک و فنولیک در عصاره خیار دریایی
اثرات عصاره های خیار دریایی یا TAA بر روی وزن بدن، اوزان برخی از اندام ها و نرخ بقا
اثرات عصاره خیار دریایی یا تیو استامید بر روی تست های عملکرد کبد
بررسی بافتی
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره خیار دریایی
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Objective: The identification of the active phenolic compounds in the mixed extract of sea cucumber (Holothuria atra) body wall by high-performance liquid chromatography and an assessment of its hepatoprotective activity against thioacetamide-induced liver fibrosis in rats. Methods: Female Swiss albino rats were divided into four groups: normal controls; oral administration of a sea cucumber mixed extract (14.4 mg/kg of body weight) on days 2, 4, and 6 weekly for 8 consecutive weeks; intoxication with thioacetamide (200 mg/kg of body weight, intraperitoneally) on days 2 and 6 weekly for 8 wk; and oral administration of a sea cucumber extract and then intoxication with thioacetamide 2 h later for 8 wk. Results: High-performance liquid chromatographic analysis of the sea cucumber mixed extract revealed the presence of some phenolic components, such as chlorogenic acid, pyrogallol, rutin, coumaric acid, catechin, and ascorbic acid. In vitro studies have shown that the extract has a high scavenging activity for the nitric oxide radical, a moderate iron-chelating activity, and a weak inhibitory effect of lipid peroxidation. The subchronic oral administration of sea cucumber extract to the rats did not show any toxic side effects but increased hepatic superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities. The coadministration of sea cucumber extract and thioacetamide (protection modality) normalized serum direct bilirubin, alanine and aspartate aminotransferases, hepatic malondialdehyde, and hydroxyproline concentrations and antioxidant enzyme activities. In addition, the histologic examination of liver sections from the protection group that were stained with hematoxylin and eosin showed substantial attenuation of the degenerative cellular changes and regressions in liver fibrosis and necrosis induced by the thioacetamide intoxication. Conclusion: Sea cucumber mixed extract contains physiologically active phenolic compounds with antioxidant activity, which afforded a potential hepatoprotective activity against thioacetamideinduced liver injury in a rat model.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: هدف این مقاله شناسایی ترکیفات فنولیک فعال در عصاره ترکیبی دیواره بدنی خیار دریایی (Holothuria atra) با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و ارزیابی فعالیت حفاظت کبدی آن در برابر فیبروزیس کبدی ناشی از تیواستامید در موش های صحرایی می باشد.
روش ها : موش های ماده از نژاد زال سوییسی به چهار گروه تقسیم شدند: شاهد های نرمال، تجویز خوراکی عصاره ترکیبی خیار دریایی(14.4 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) در روز های 2، 4 و 6 به طور هفتگی به مدت هشت هفته متوالی، مسمومیت با تیواستامید(200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، به صورت داخل صفاقی) در روز های 2 و 6 به طور هفتگی به طور هشت هفته و تجویز خوراکی عصاره خیار دریایی و سپس مسمومیت با تیواستامید 2 ساعت بعد به مدت هشت هفته.
نتایج : تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالای عصاره ترکیبی خیال دریایی، حضور برخی اجزای فنولیک نظیر اسید کلروژنیک، پیروکالول، روتین، کوماریک اسید، کاتچین و اسید اسکوربیک را نشان داد. مطالعات برون تنی نشان داده اند که این عصاره دارای فعالیت تنظیف کنندگی بالایی برای رادیکال اکسید نیتریک، فعالیت کی لیت کنندگی آهن و اثر بازدارندگی ضعیف پروکسیداسیون لیپید می باشد. تجویز خوراکی تحت مزمن عصاره خیار دریایی به موش های صحرایی، اثرات جانبی سمی را نشان نداد بلکه موجب افزایش دیسمیوتاز سوپر اکسید هپاتیک و فعالیت های پروکسیداز گلوتاسیون شد. تجویز هم زمان عصاره خیار دریایی و تیواستامید( شیوه حفاظتی) موجب نرمال سازی بیلی روبین، آلانین و آسپارتات آمینوترانسفرازها، مالون دی آلدئید های کبدی و غلظت هیدروکسی در سطح خون و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد. به علاوه، معاینه بافت شناسی بخش های کبد از گروه حفاظتی که با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ امیزی شده بودند، کاهش و تضعیف تغییرات سلولی دژنراتیو و کاهش در نکروزیس و فیبروزیس کبد ناشی از مسمومیت تیو استامید را نشان داد.
نتیجه گیری : عصاره ترکیبی خیار دریایی حاوی ترکیبات فنولیک فعال از نظر فیزیولوژیکی با فعالیت آنتی اکسیدانی بوده که در عین حال یک فعالیت حفاظت کبدی بالقوه را در برابر آسیب کبدی ناشی از تیو استامید در مدل موش صحرایی القا می کند.

بدون دیدگاه