مقالات ترجمه شده ارزان زیست شناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته زیست شناسی
ترجمه مقاله تولید پروتئین دگرسان در زیست لایه های اشرشیا کولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید پروتئین دگرسان در زیست لایه های اشرشیا کولی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله یادگیری عمیق و کاربرد های آن در زیست پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری عمیق و کاربرد های آن در زیست پزشکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بیولوژی سرطان متابولیک (سوخت و ساز بدن) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیولوژی سرطان متابولیک (سوخت و ساز بدن) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله نقش میکرو RNA ها در تنظیم اسپرماتوژنز پستانداران - نشریه BMC

ترجمه مقاله نقش میکرو RNA ها در تنظیم اسپرماتوژنز پستانداران - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تنظیمات الگودهی گل توسط ژن های زمان گلدهی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله تنظیمات الگودهی گل توسط ژن های زمان گلدهی - نشریه CellPress

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله زمان بندی و فاصله پراکنش زایشی برای گراز وحشی Sus scrofa در سوئد

ترجمه مقاله زمان بندی و فاصله پراکنش زایشی برای گراز وحشی Sus scrofa در سوئد

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله امکان پذیری انتخاب برای سهم مرد در زنده ماندن جنین - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله امکان پذیری انتخاب برای سهم مرد در زنده ماندن جنین - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تحریک فوق عادی گیرنده های دوپامین D1 در کورتکس پرفرونتال جوندگان

ترجمه مقاله تحریک فوق عادی گیرنده های دوپامین D1 در کورتکس پرفرونتال جوندگان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مشخصات جلبک دریایی به عنوان مواد خام برای لوازم آرایشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مشخصات جلبک دریایی به عنوان مواد خام برای لوازم آرایشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله پروموتورهای دوطرفه در نسخه برداری ژنوم پستانداران - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پروموتورهای دوطرفه در نسخه برداری ژنوم پستانداران - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10