تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تعیین رفتار تعاملی DNA تیموس گوساله با بربرین هیدروکلرید در حضور هیستون پیونددهنده – نشریه تیلور و فرانسیس

عنوان فارسی: تعيين رفتار تعاملی DNA تیموس گوساله با بربرين هیدروکلريد در حضور هيستون پیونددهنده: يک مطالعه بيوفيزيکی
عنوان انگلیسی: Determining the interaction behavior of calf thymus DNA with berberine hydrochloride in the presence of linker histone: a biophysical study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 41 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2019 نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 3.217 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 58 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 0.718 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 0739-1102
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q3 در سال 2018 کد محصول : F1607
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.24Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و علوم جانوری
مجله: مجله ساختار بیومولکولی و پویایی شناسی - Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
دانشگاه: گروه زيست شناسی، دانشكده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ايران
کلمات کلیدی: برهمکنش DNA، بربرین کلرید، طیف سنجی، مدل سازی مولکولی، کشت سلولی، تست MTT، هیستون پیونددهنده
کلمات کلیدی انگلیسی: DNA interaction - Berberine chloride - spectroscopy - molecular modeling - cell culture - MTT assay - linker histone
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ضمیمه: ندارد
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1080/07391102.2019.1574240
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

بخش آزمایشگاهی

داکینگ مولکولی

شبیه سازی دینامیک مولکولی (MD)

نتایج و بحث

اندازه گیری طیف سنجی فلورسانس

اندازه گیری پراکنش نور رزونانس

طیف فلورسانس اتصال رقابتی بربرین و EB برای ctDNA و ctDNA-H1

مطالعات ویسکومتر بربرین کلرید

اثر NaCl و KI بر ctDNA-Berberine HCl و (ctDNA-H1) Berberine HCl

مطالعات نقطه فراگذر (Tm)

اندازه گیری طیف CD

تست سمیت سلولی MTT

شبیه سازی های MD

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The binding of small molecules with histone-DNA complexes can cause an interference in vital cellular processes such as cell division and the growth of cancerous cells that results in apoptosis. It is significant to study the interaction of small molecules with histone-DNA complex for the purpose of better understanding their mechanism of action, as well as designing novel and more effective drug compounds. The fluorescence quenching of ct-DNA upon interaction with Berberine has determined the binding of Berberine to ct-DNA with Ksv= 9.46 107 M1 . Ksv value of ct-DNA-Berberine in the presence of H1 has been observed to be 3.10 107 M1 , indicating that the H1 has caused a reduction in the binding affinity of Berberine to ct-DNA. In the competitive emission spectrum, ethidium bromide (EB) and acridine orange (AO) have been examined as intercalators through the addition of Berberine to ct-DNA complexes, which includes ctDNA-EB and ctDNA-AO. Although in the presence of histone H1 , we have observed signs of competition through the induced changes within the emission spectra, yet there has been apparently no competition between the ligands and probes. The viscosity results have confirmed the different behaviors of interaction between ctDNA and Berberine throughout the binary and ternary systems. We have figured out the IC50 and viability percent values at three different time durations of interaction between Berberine and MCF7 cell line. The molecular experiments have been completed by achieving the results of MTT assay, which have been confirmed to be in good agreement with molecular modeling studies.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اتصال مولکول های کوچک با کمپلکس های هیستون- DNA می تواند باعث تداخل در فرایندهای حیاتی سلولی مانند تقسیم سلولی و رشد سلول های سرطانی شود که منجر به آپوپتوز می شود. مطالعه اثر متقابل مولکول های کوچک با کمپلکس هیستون- DNA با هدف درک بهتر مکانیسم عمل آن ها و همچنین طراحی ترکیبات دارویی جدید و مؤثرتر مهم است. خاموشی فلورسنت ct-DNA پس از برهمکنش با بربرین، اتصال بربرین به ct-DNA را با Ksv= 9.46 107 M1 تعیین کرده است. مقدار Ksv بربرین-ct-DNA در حضور H1، به میزان 3.10 107 M1 به دست آمد، که نشان می دهد که H1 موجب کاهش اتصال بربرین به ct-DNA می شود. در طیف انتشار رقابتی، اتیدیم برومید (EB) و آکریدین اورنج (AO) به عنوان intercalators از طریق اضافه کردن بربرین به کمپلکس های ct-DNA مورد بررسی قرار گرفت که شامل ctDNA-EB و ctDNA-AO است. گرچه در حضور هیستون H1، نشانه هایی از رقابت از طریق تغییرات القا شده در طیف های انتشار مشاهده شد، اما ظاهرا رقابتی بین لیگاندها و پروب ها وجود ندارد. نتایج ویسکوزیته، رفتارهای مختلف برهمکنش بین ctDNA و بربرین را در سیستم های دوتایی و سه تایی تایید کرده است. IC50 و درصد زنده مانی در سه دوره ی مختلف زمانی از برهمکنش بین بربرین و سلول های بنیادی MCF7 به دست آمد. آزمایش های مولکولی با دستیابی به نتایج حاصل از آزمایش MTT تکمیل شدند که به خوبی مطابق با مطالعات مدل سازی مولکولی است.