تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر افزودن مکمل فیتاز میکروبی روی جوجه های گوشتی تغذیه شده از رژیم غذایی فسفات دی کلسیم پایین

عنوان فارسی: اثر افزودن مکمل فیتاز میکروبی روی جوجه های گوشتی تغذیه شده از رژیم غذایی فسفات دی کلسیم پایین
عنوان انگلیسی: Effect of Supplementing Microbial Phytase on Broiler Chicks Fed Low Di-calcium Phosphate Diets
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال کد محصول : F1389
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.40Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: صنایع غذایی، زیست شناسی و کشاورزی، علوم دامی، تغذیه دام، میکروبیولوژی، علوم مواد غذایی و بیوشیمی
مجله: مجله جانورشناسی پاکستانی - Pakistan Journal of Zoology
دانشگاه: برنامه تغذیه دام، موسسه علوم دامی، اسلام آباد، پاکستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج شده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.17582/journal.pjz/2018.50.1.347.351
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

پرندگان و درمان

تیمارهای رژیم غذایی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی

تحلیل آماری

نتایج و بحث

عملکرد رشد

محتوای کلسیم و فسفر در سرم و استخوان درشت نی

کارایی اقتصادی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

For this study 195 day-old broiler chicks were randomly divided into three treatment groups with five replicates in each treatment group having 13 chicks per replicate per pen. Three iso-nitrogenous and iso-caloric rations were prepared as: R-I served as control with 0.83% di-calcium phosphate (DCP); R-II contained 50% less DCP (0.41%) than R-I and R-III contained R-II plus phytase Quantum® Blue @ 100 g/ton feed. Daily feed intake and weekly body weight gain per replicate were recorded for 35 days. On 35th day, blood and tibia bone samples from 5 birds per treatment were collected. Total weight gain and dry matter intake in chicks fed rations I, II and III were 1861, 1736 and 2023 gm/bird and 3242, 3284 and 3265 gm/bird, respectively. The chicks fed R-III got 16.00 and 8.00% higher weight gain compared to chicks fed R-II and R-I, respectively. Feed: gain ratio (gm/gm) was found best (P<0.05) in chicks fed R-III (1.61) and poorer in chicks on R-II (1.89). The concentration of Ca and P were 10.60, 9.47 and 11.43 mg/dL and 5.76, 4.91 and 7.11 mg/dL in blood serum and 32.61, 31.36 and 32.83% and 16.57, 15.92 and 16.60% in tibia bone of chicks fed rations I, II and III, respectively. The total feed cost per unit weight gain of broilers fed R-III diet was numerically 14% and 9% less than the broilers fed R-II and R-I, respectively. Results suggested that exogenous microbial phytase supplementation to rations having low DCP had positive effects on weight gain, feed: gain ratio and economic efficiency in broiler chicks.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برای این مطالعه جوجه های گوشتی 195 روزه به طور تصادفی به سه گروه تیمار با پنج تکرار تقسیم شدند و هر گروه شامل 13 جوجه در هر تکرار در هر مرغدانی بود. سه جیره ایزونیتروژنی و ایزوکالریک به صورت زیر تهیه شد: R-I به عنوان شاهد با 0.83% دی کلسیم فسفات (DCP) عمل کرد، R-II حاوی 50٪ DCP کمتر (0.41%) نسبت به گروه R-I بود و R-III حاوی R-II به اضافه رژیم غذایی فیتاز با غلظت و برند Quantum® Blue @ 100 g / ton بود. مصرف خوراکی روزانه و افزایش وزن بدن در هفته در هر تکرار برای مدت 35 روز ثبت گردید. در روز 35 ام، نمونه های خون و استخوان درشت نی از 5 پرنده در هر تیمار جمع آوری شد. اضافه وزن کل و جذب ماده خشک در جوجه های مصرف کننده جیره خوراکی شماره 1 و 2 و 3 به ترتیب برابر با 1861، 1736 و 2023 گرم/پرنده و 3242، 3284 و 3265 گرم/پرنده بوده است. جوجه های تغذیه شده با رژیم غذایی R-III به ترتیب به میزان 16 و 8 درصد افزایش وزن بالاتری را در مقایسه با جوجه های تغذیه کننده R-IIو R-I کسب کردند. نسبت تغذیه به اضافه وزن در جوجه های تغذیه شده با گروه رژیم R-III بهترین وضعیت را (1.61) داشت و در جوجه های رژیم غذایی R-II (1.89) ضعیفتر بود(P <0.05). غلظت Ca و P به ترتيب برابر با 10.60، 9.47 و 11.43 ی mg/dL و 5.76، 4.91 و 7.11 mg/dL در سرم خون و 32.61، 31.36 و 32.83% و 16.57 و 15.92 و 16.60% در استخوان درشت نی جوجه های تغذیه کننده از رژیم غذایی شماره 1 و 2 و 3 بوده است. هزینه کل تغذیه در واحد افزایش وزن جوجه های گوشتی با رژیم R-III به ترتیب 14 و 9 درصد کمتر از جوجه های گوشتی خوراکی R-II و R-I بود. نتایج نشان داد که افزودن مکمل فیتاز میکروبی خارجی به جیره های حاوی DCP پایین تاثیر مثبتی بر افزایش نسبت خوراک به وزن و میزان بهره وری اقتصادی جوجه های گوشتی دارد.