مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری
ترجمه مقاله شیوه های مشارکتی موثر برای بهبود فضای کار انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوه های مشارکتی موثر برای بهبود فضای کار انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر مشتریان بانک با مدل کانو و تحلیل سلسله مراتبی

ترجمه مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر مشتریان بانک با مدل کانو و تحلیل سلسله مراتبی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در مدیریت کیفیت خدمات - نشریه امرالد

ترجمه مقاله استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در مدیریت کیفیت خدمات - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد مرحله به مرحله و شیوه بهبود اجرای ERP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد مرحله به مرحله و شیوه بهبود اجرای ERP - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله تحلیل رقابت تجاری با استفاده از شیوه TOPSIS فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل رقابت تجاری با استفاده از شیوه TOPSIS فازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کشف روابط بین رهبری اصیل، سرمایه روانشناختی و تاثیر رهبری

ترجمه مقاله کشف روابط بین رهبری اصیل، سرمایه روانشناختی و تاثیر رهبری

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS برای انتخاب سیستم مدیریت دانش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS برای انتخاب سیستم مدیریت دانش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله چارچوب ساخت و ارزیابی یک پایگاه داده پروژه در زندگی واقعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب ساخت و ارزیابی یک پایگاه داده پروژه در زندگی واقعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ممیزی تولید برای بهبود عملکرد کیفی با استفاده از یک چارچوب مفهومی

ترجمه مقاله ممیزی تولید برای بهبود عملکرد کیفی با استفاده از یک چارچوب مفهومی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ممیزی یا حسابرسی فرایند - نشریه HBR

ترجمه مقاله ممیزی یا حسابرسی فرایند - نشریه HBR

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22