مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری
ترجمه مقاله تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع برای دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع برای دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ارتباط حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و IFRS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و IFRS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله روابط بین مدیریت کیفیت جامع نرم و عملکرد سازمانی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روابط بین مدیریت کیفیت جامع نرم و عملکرد سازمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله توسعه مدل مدیریت اندازه گیری با فنون ای اچ پی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله توسعه مدل مدیریت اندازه گیری با فنون ای اچ پی - مجله امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25