مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک اعتباربخشی بیمارستان - نشریه BMC

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک اعتباربخشی بیمارستان - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری - نشریه Ccsenet

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یکپارچه سازی مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

ترجمه مقاله یکپارچه سازی مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نقش رضایتمندی شغلی در رابطه بین برتری تجاری و OCB - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش رضایتمندی شغلی در رابطه بین برتری تجاری و OCB - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کیفیت فرودگاه و تغییرات سودمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت فرودگاه و تغییرات سودمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ایجاد ارتباط شفاهی مثبت در تجربه سرویس - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ایجاد ارتباط شفاهی مثبت در تجربه سرویس - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله توسعه چارچوب برتر سازمانی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله توسعه چارچوب برتر سازمانی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نیرومندی نمودارهای کنترل ترکیبی و EWMA - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله نیرومندی نمودارهای کنترل ترکیبی و EWMA - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اجرای FMEA فازی جهت بهبود پروسه خرید در بیمارستان دولتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اجرای FMEA فازی جهت بهبود پروسه خرید در بیمارستان دولتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله تحلیل رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و سیستم تضمین طراحی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و سیستم تضمین طراحی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15