مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک
ترجمه مقاله ابعاد و تاثیرات احتمالی تغییرات سیستم جبران متغیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابعاد و تاثیرات احتمالی تغییرات سیستم جبران متغیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله سیاست های شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیاست های شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله  10 روند برتر در بازارهای سرمایه: 2019

ترجمه مقاله 10 روند برتر در بازارهای سرمایه: 2019

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب: سبک های رهبری و متغیرهای زمینه ای - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب: سبک های رهبری و متغیرهای زمینه ای - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله بین المللی سازی و گرایش کارآفرینانه SMEهای خانوادگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بین المللی سازی و گرایش کارآفرینانه SMEهای خانوادگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله کدامیک باعث به حد اعلی رسیدن اهداء می شود - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کدامیک باعث به حد اعلی رسیدن اهداء می شود - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 35