مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ارتباط سازمانی و سیستم های مدیریت تعارض - مجله NC

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ارتباط سازمانی و سیستم های مدیریت تعارض - مجله NC

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای HRP درسیستم های ERP

دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای HRP درسیستم های ERP

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11