مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک
ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله فاصله گذاری اجتماعی، اعتماد و بهبودی پس از کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاصله گذاری اجتماعی، اعتماد و بهبودی پس از کووید-19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله  رهبری اخلاق مدار

ترجمه مقاله رهبری اخلاق مدار

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تأثیر ارتباطات بر تصویر مقصد در جریان همه گیری کووید 19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر ارتباطات بر تصویر مقصد در جریان همه گیری کووید 19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله کیفیت کارکنان، محیط نظارت و کنترل داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت کارکنان، محیط نظارت و کنترل داخلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله چالش های آموزش مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چالش های آموزش مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تفکر انتقادی، هوش هیجانی و شیوه های مدیریت تعارض - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفکر انتقادی، هوش هیجانی و شیوه های مدیریت تعارض - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکتهای کوچک و متوسط

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکتهای کوچک و متوسط

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17