مقالات ترجمه شده ارزان شیمی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته شیمی
ترجمه مقاله رفتار فازی ترکیب {دی اکسید کربن + [bmim] [AC]} - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار فازی ترکیب {دی اکسید کربن + [bmim] [AC]} - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تهیه استرهای گلیکول از اسیدهای چرب روغن سویا

ترجمه مقاله تهیه استرهای گلیکول از اسیدهای چرب روغن سویا

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته

ترجمه مقاله پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله آنالیز کمی اسانس ها در عطر با وضوح منحنی چند متغیره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز کمی اسانس ها در عطر با وضوح منحنی چند متغیره - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اندازه گیری و تشخیص هیدروژن سولفید

ترجمه مقاله اندازه گیری و تشخیص هیدروژن سولفید

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تعیین نسبتهای ایزوتوپ 13C/12C اسیدهای آلی، گلوکز و فروکتوز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین نسبتهای ایزوتوپ 13C/12C اسیدهای آلی، گلوکز و فروکتوز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بیوسنسور حساس DNA تولید شده با نانوذرات طلا/پلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیوسنسور حساس DNA تولید شده با نانوذرات طلا/پلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نانوهیبریدهای نانولوله های کربن/نانوذرات فلزات نجیب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانوهیبریدهای نانولوله های کربن/نانوذرات فلزات نجیب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22