مقالات ترجمه شده ارزان شیمی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته شیمی
ترجمه مقاله مکانیسم هم رسوبی سیلیکون کاربید با کبالت الکترولیت - نشریه IOP

ترجمه مقاله مکانیسم هم رسوبی سیلیکون کاربید با کبالت الکترولیت - نشریه IOP

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل هم رسوبی الکترولیت ذرات غیر براونی با فلزات

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل هم رسوبی الکترولیت ذرات غیر براونی با فلزات

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله مواجهه با رادون به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی

ترجمه مقاله مواجهه با رادون به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله یک مدل ریاضی برای الکترولیتی هم رسوبی ذرات با یک ماتریس فلزی

ترجمه مقاله یک مدل ریاضی برای الکترولیتی هم رسوبی ذرات با یک ماتریس فلزی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر فلزات کاتالیزوری برای سنتز مواد نانو فولرن BN - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فلزات کاتالیزوری برای سنتز مواد نانو فولرن BN - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7