مقالات ترجمه شده ارزان شیمی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته شیمی
ترجمه مقاله انبساط کنترل شده محلول فوق بحرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انبساط کنترل شده محلول فوق بحرانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله فیتاز از باکتری Weissella halotolerans - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله فیتاز از باکتری Weissella halotolerans - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله وابستگی ساختار منحنی درخشندگی به غلظت مواد تغلیظ در LiF - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله وابستگی ساختار منحنی درخشندگی به غلظت مواد تغلیظ در LiF - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین توسط نانو جاذب ها

ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین توسط نانو جاذب ها

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله عملیات تقطیر یکپارچه حرارتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عملیات تقطیر یکپارچه حرارتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله ترمودینامیک سطح مشترک آب حبس شده نزدیک سطوح مولکولی زبر - نشریه RSC

ترجمه مقاله ترمودینامیک سطح مشترک آب حبس شده نزدیک سطوح مولکولی زبر - نشریه RSC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16