ترجمه مقاله تولید اتانول از ملاس و آب پنیر پرمیت با استفاده از مخمر و نژادهای باکتریایی

ترجمه مقاله تولید اتانول از ملاس و آب پنیر پرمیت با استفاده از مخمر و نژادهای باکتریایی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تولید اتانول از ملاس و آب پنیر پرمیت با استفاده از مخمر و نژادهای باکتریایی
عنوان انگلیسی
Production of Ethanol from Molasses and Whey Permeate Using Yeasts and Bacterial Strains
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2014
نشریه
Ijcmas
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F1122
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
بیوتکنولوژی، شیمی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوتکنولوژی میکروبی، شیمی تجزیه، بیوشیمی و میکروبیولوژی
مجله
مجله بین المللی میکروب شناسی کنونی و علوم کاربردی
دانشگاه
گروه میکروب شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه قاهره
کلمات کلیدی
ملاس، آب پنیر پرمیت ، اتانول، تخمیر، Kluyveromycesmarxianus، Saccharomycescerevisiae، Zymomonasmobilis
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
پسماندهای کشاورزی و صنعتی
میکروارگانیسم ها
محیط کشت
تعیین ترکیب شیمیایی ملاس و آب پنیر پرمیت
تصفیه ملاس ها
تصفیه آب پنیر پرمیت
روشهای میکروبیولوژیکی
روشهای تحلیلی
تحلیل آماری
نتایج و بحث
تولید اتانول از گلوکز خالص
مقایسه تولیداتانول با استفاده از محیط شماره (1) و محیط شماره (2)
تولید اتانول با نژادهای تست شده با استفاده از غلظت های مختلف گلوکز
تولید اتانول از ملاس نیشکر
تولید اتانول از آب پنیرهای پرمیت
مقایسه بین تولید اتانول با استفاده از آب پنیر پرمیت تصفیه و اتوکلاو شده
تولید اتانول با نژادهای تست شده با استفاده از آب پنیر پرمیت
اثر اندازه اینوکولوم بر تولید اتانول
تولید اتانول از مخلوط ملاس و آب پنیر پرمیت با نژادهای تست شده
تولید اتانول از مخلوط ملاس و آب پنیر پرمیت با محیط کشت مختلط
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The aim of this work is to study the application of molasses and whey permeate as potential sources of carbon for ethanol production. Also, to study the elimination of agro-industrial wastes and consequently, decrease the cost of ethanol production. Sugar cane molasses and whey permeate were used as carbon sources for ethanol production by yeasts and bacterial strains. Different concentrations of sugar (10, 15, 20 and 25%) were used to study fermentation by two yeast strains (Kluyveromyces marxianus NRRL85.54 and Saccharomyces cerevisiae O-14) and one bacterial strain ( Zymomonas mobilis ATCC 10988). Also, Ethanol production was examined by mixture of molasses and whey permeate using these strains and their mixed culture.bResults clearly indicated that the optimal sugar concentration was 10% sugar for high efficiency of ethanol fermentation by Kluyveromyces marxianus NRRL85.54, Saccharomyces cerevisiae O-14 and Zymomonas mobilis ATCC 10988. Results also showed that best agro-industrial waste for ethanol production is whey permeate with K.marixuanus followed by the mixture of molasses and whey permeate (10% sugar concentration) with mixed culture of three strains then molasses with K.marixuanus.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این کار مطالعه کاربرد ملاس و آب پنیر پرمیت (آب پنیر پروتئین گیری شده) به عنوان منابع بالقوه کربن جهت تولید اتانول و همچنین مطالعه حذف پسماندهای کشاورزی و صنعتی و متعاقباً کاهش هزینه های تولید اتانول می باشد. ازملاس نیشکر و آب پنیر پرمیت به عنوان منابع کربن جهت تولید اتانول توسط مخمرها و نژادهای باکتریایی استفاده گردید. ازغلظت های مختلف قند (10، 15، 20 و 25 درصد) برای مطالعه تخمیر توسط دو نژاد مخمر (Kluyveromyces marxianus NRRL85.54 و Saccharomyces cerevisiae O-14)و یک نژاد باکتریایی (Zymomonas mobilis ATCC 10988 ) استفاده گردید. همچنین، تولید اتانول توسط مخلوطی از ملاس و آب پنیر پرمیت با استفاده از این نژادها و کشت مختلط آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت بهینه قند برای دستیبابی به کارایی بالای تخمیر اتانول توسط Kluyveromyces marxianus NRRL85.54, Saccharomyces cerevisiae O-14 و Zymomonas mobilis ATCC 10988 ، 10 درصد بود. نتایج بدست آمده همچنین نشان داد که بهترین پسماند کشاورزی و صنعتی برای تولید اتانول، آب پنیر پرمیت با K.marixuanus و به دنبال آن مخلوط ملاس و آب پنیر پرمیت (غلظت قند10 درصد) با کشت مختلط سه نژاد و سپس ملاس ها با K.marixuanus بود.

بدون دیدگاه