ترجمه مقاله نقش ساکاریدسازی توده زیستی علف Kans در قند بالاتر در مقایسه با توده زیستی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش ساکاریدسازی توده زیستی علف Kans در قند بالاتر در مقایسه با توده زیستی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش ساکاریدسازی توده زیستی علف Kans در قند بالاتر در مقایسه با توده زیستی که به آن اسید پیش اضافه سازی شده است
عنوان انگلیسی
Saccharification of alkali treated biomass of Kans grass contributes higher sugar in contrast to acid treated biomass
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1302
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی، شیمی محیط زیست، شیمی تجزیه
مجله
مجله مهندسی شیمی - Chemical Engineering Journal
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه Umeå، سوئد
کلمات کلیدی
Saccharum spontaneum، پیش اضافه سازی قلیایی، T. reesei، بیواتانول
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.06.045
فهرست مطالب
نکات مهم مطالعه
چکیده
1-مقدمه
2-مواد و روشها
2-1 توده زیستی علف Kans
2-2 پیش اضافه سازی NaOH رقیق
2-3 تولید انزیم سلولازی
2-4 ساکاریدسازی انزیمی /هیدرولیز توده زیستی علف Kans که به آن NaOH پیش اضافه سازی شده است
2-5 تولید اتانول
2-6 تخمین های لیگنین، هالوسلولز، سلولز، و همی سلولز
2-7 تخمین قندها
2-8 تخمین فعالیت سلولازها (اندوگلوکاناز یا CMCase، FPA و گزیلاناز)
2-9 نگهداری و کشت S- cerevisiae و P- stipitis
2-10 تخمین توده زیستی برای P- stipitis و S- cerevisiae
2-11 تعیین اتانول
2-12 تحلیل SEM
3- نتایج و بحث
3-1 انالیز ترکیب
3-2 مطالعه پیش اضافه سازی NaOH
3-2-1 لیگنین و آزادسازی قندها
3-2-2 تغییر ترکیبی و پیکربندی توده زیستی علف Kans بعد از پیش اضافه سازی NaOH
3-3 ساکارید سازی توده زیستی علف Kans که به آن NaOHپیش اضافه سازی شده است
3-3-1 تغییرات ساختاری و ترکیبی
3-4 تولید اتانول با استفاده از هیدرولیزات علف Kans پیش اضافه سازی شده NaOH بدست امده بعد از هیدرولیز انزیمی
4-نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Economical production of biofuel is prerequisite to depletion of fossil fuel. In recent years, biomass of numerous food crops was used as a feedstock for bioethanol production. Unfortunately, due to limited availability as well as confliction with food, these sources may hold back for continuous production of bioethanol. Therefore, in the present study a waste land crop “Kans grass” was utilized as feedstock for microbial production of bio-ethanol. The Kans grass biomass obtained after NaOH pretreatment at optimum conditions (in term of lignin removal) was subjected to enzymatic saccharification by using crude enzyme (obtained from Trichoderma reesei) to total reducing sugars (TRSs), which was further fermented for bioethanol production using yeast strains. Different time (30, 60, 90 and 120 min), concentrations of NaOH (0.5%, 1%, 1.5% and 2%) as well as temperatures (100, 110 and 120 °C) were used for pretreatment study. At 120 °C, approximately more than 50% of delignification was observed. Moreover, subsequent enzymatic saccharification contributed 350 mg g−1 dry biomass of total reducing sugar (TRS) production. Interestingly, TRS was approx. fivefold higher than enzymatic saccharification of acid pretreated biomass (69.08 mg g−1) as reported previously (Kataria et al., 2011) and fermentation of enzymatic hydrolysate using microbes resulted in the 0.44–0.46 g g−1 ethanol yield which is a high yield when compared to the other existing literature. Another advantage of alkali pre-treatment was without production of toxic compounds in comparison to acid pre-treatment method. In conclusion, Kans grass was shown as potential feedstock for biofuel production via alkali and enzymatic saccharification in contrast to acid pre-treatment.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تولید اقتصادی سوخت زیستی پیش نیاز برای تخلیه سوخت فسیلی است. در سالهای اخیر توده زیستی غلات غذایی مختلفی به عنوان منبع تامین برای تولید بیواتانول استفاده شده است. متاسفانه به دلیل دسترسی محدود و کشمکش با غذا، این منابع ممکن است برای تولید مداوم بیواتانول یک مانع باشند. از اینرو در مطالعه حاضر، یک غله زمینی زاید به نام علف Kans به عنوان منبع تامین تولید میکروبی بیواتانول استفاده گردید. توده زیستی علف Kans بدست امده بعد از پیش اضافه سازی NaOH در شرایط بهینه (از لحاظ حذف لیگنین) درمعرض ساکاریدسازی انزیمی با استفاده از انزیم خام (بدست امده ازTrichoderma reesei) به کل قند احیاکننده (TRS) قرار گرفت که باز برای تولید بیواتانول توسط سوشهای مخمر مورد تخمیر قرار گرفت. زمان مختلف(30, 60, 90 and 120 min)، غلظتهای مختلف NaOH (0.5%, 1%, 1.5% و 2درصد)و درجه حرارتهای مختلفی(100, 110, 120º C) برای مطالعه پیش اضافه سازی استفاده گردید. در 120 درجه سانتیگراد، تقریبا بیش از 50 درصد لیگنین زدایی مشاهده گردید. وانگهی، ساکاریدسازی انزیمی متعاقب در توده زیستی خشک تولید قند احیاکننده کل یا TRS نقش داشته است. جالب اینکه، TRS تقریبا پنج برابر بالاتر از ساکاریدسازی انزیمی توده زیستی با پیش اضافه سازی اسیدی (69.08 mg g1 ) بنا به گزارش قبلی (Kataria et al., 2011) و تخمیر هیدرولیزات انزیمی با استفاده از میکروبها منجر به بازده اتانولی 0.44–0.46 g g1 گردید که یک بازده بالایی است زمانی که با متون موجود دیگر مقایسه می گردد. مزیت دیگر پیش اضافه سازی قلیایی بدون تولید ترکیبات سمی در مقایسه با روش پیش اضافه سازی اسیدی است. در نتیجه، علف Kans به عنوان منبع تامین احتمالی برای تولید سوخت زیستی از طریق ساکاریدسازی قلیایی و انزیمی برعکس پیش اضافه سازی اسیدی نشان داده شد.

بدون دیدگاه