مقالات ترجمه شده ارزان شیمی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته شیمی
ترجمه مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه

ترجمه مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله غیر فعال سازی کاتالیزورهای سه راهه با تشکیل CePO4 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غیر فعال سازی کاتالیزورهای سه راهه با تشکیل CePO4 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تشخیص و تعیین نیترات و نیتریت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص و تعیین نیترات و نیتریت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مواد پلیمری زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نشاسته

ترجمه مقاله مواد پلیمری زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نشاسته

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مگنتو کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مگنتو کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مواد هیبریدی آلی - غیر آلی هترومتالیک مبتنی بر پلی اگزومتالات

ترجمه مقاله مواد هیبریدی آلی - غیر آلی هترومتالیک مبتنی بر پلی اگزومتالات

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مطالعه سینتیک استخراج استرانسیوم با کاهش متالوترمیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه سینتیک استخراج استرانسیوم با کاهش متالوترمیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی به عنوان جاذب در تحلیل آفت کش ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی به عنوان جاذب در تحلیل آفت کش ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله منبسط کنندگان کره کاکائو مقاوم به حرارت از چربی های Mahua Madhuca و کاکوم

ترجمه مقاله منبسط کنندگان کره کاکائو مقاوم به حرارت از چربی های Mahua Madhuca و کاکوم

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله الکترو سنتز مواد آلی راهی برای کاربرد بیشتر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الکترو سنتز مواد آلی راهی برای کاربرد بیشتر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10