تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جذب انتخابی رنگ های کاتیونی از محلول آبی با کامپوزیت چارچوب آلی – فلزی مبتنی بر پلی آکسومتالات – نشریه الزویر

عنوان فارسی: جذب انتخابی رنگ های کاتیونی از محلول آبی با کامپوزیت چارچوب آلی - فلزی مبتنی بر پلی آکسومتالات
عنوان انگلیسی: Selective adsorption of cationic dyes from aqueous solution by polyoxometalate-based metal–organic framework composite
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F585 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.80Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی کاتالیست، شیمی تجزیه، شیمی پلیمر و شیمی آلی
مجله: علم سطحی کاربردی - Applied Surface Science
دانشگاه: دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه هوبئی، چین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه kشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

-ازمایشی2

3- نتایج و بحث

4- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A novel environmental friendly adsorbent H6P2W18O62/MOF-5 was synthesized by a simple one-step reaction under solvothermal conditions and characterized by XRD, FTIR, thermogravimetric analyses (TGA) and N2 adsorption–desorption isotherms. The removal rate of H6P2W18O62/MOF-5 was quite greater (85%) than that of MOF-5 (almost zero), showing that the adsorption performance of porous MOF-5 can be improved through the modification of H6P2W18O62. Further study revealed that H6P2W18O62/MOF-5 exhibited a fast adsorption rate and selective adsorption ability towards the cationic dyes in aqueous solution. The removal rate was up to 97% for cationic dyes methylene blue (MB) and 68% for rhodamine B(Rhb) within 10 min. However, anionicdye methyl orange(MO) can only reach to 10%. The influences including initial concentration, contacttime, initial solution pH and temperature of MB adsorption onto H6P2W18O62/MOF-5 were investigated in detail. The kinetic study indicated that the adsorption of MB onto H6P2W18O62/MOF-5 followed the pseudo second-order model well. The isotherm obtained from experimental data fitted the Langmuir model, yielding maximum adsorption capacity of 51.81 mg/g. The thermodynamic parameters analysis illustrated that the MB adsorption onto H6P2W18O62 immobilized MOF-5 was spontaneous and endothermic process. Besides, these results implied that designing a novel material polyoxometalate-based metal–organic frameworks is great potential for removing cationic organic pollutants and even extended to improve other specific application

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک جاذب سازگار با محیط زیست جدید H6P2W18O62/MOF-5 با یک واکنش یک مرحله ای ساده تحت شرایط سالووترمال بوده و با تحلیل XRD، FTIR و تحلیل ترموگراویمتری و ایزوترم های جذب- دفع N2 شناسایی می شوند. سرعت حذف H6P2W18O62/MOF-5 بسیار بیش از MOF-5 می باشد و این نشان می دهد که عملکرد جذب MOF-5 متخلخل را می توان از طریق اصلاح H6P2W18O62 بهبود بخشید. مطالعه ما نشان داد که H6P2W18O62/MOF-5 سرعت جذب سریع و توانایی جذب انتخابی بیشتری را برای رنگ های کاتیونی در محلول آبی نشان دادند. سرعت حذف بیش از 97 درصد برای رنگ آبی متیلن بلو و 68 درصد رودامین در طی 10 دقیقه می باشد. سرعت حذف برای متیلن بلوی کاتیونی 97 درصد و 68 درصد برای رودامین B در طی ده دقیقه است. با این حال، رنگ انیونی متیل ارنج به 10 درصد رسید. اثراتی از جمله غلظت اولیه، زمان تماس، اسیدیته و دمای جذب متیلن بلو بر روی H6P2W18O62/MOF-5 به طور دقیق بررسی شد. مطالعه سینتیکی نشان داد که جذب متیلن بلو بر روی H6P2W18O62/MOF-5 از یک مدل شبه درجه دوم پیروی می کند. ایزوترم بدست آمده از تحلیل پارامتر های ترمودینامیکی نشان داد که جذب متیلن بلو بر روی MOF-5 یک فرایند گرما گیر است. به علاوه این نتایج نشان داد که طراحی یک جارچوب فلزی- الی مبتنی بر پلی اکسالامات از پتانسیل زیادی برای حذف الاینده های آلی کاتیونی و بهبود کاربرد آن ها برخوردار است.