تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات مبدل کاتالیزگر بر انتشار PCDD/F، کلروفنول و PAH در اشتعال چوب سوختی مسکونی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثرات یک مبدل کاتالیزگر بر روی انتشار PCDD/F، کلروفنول و PAH در اشتعال چوب های سوختی مسکونی
عنوان انگلیسی: Effects of a catalytic converter on PCDD/F, chlorophenol and PAH emissions in residential wood combustion
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F709 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.05Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی کاتالیست و شیمی کاربردی
مجله: شیمی کره - Chemosphere
دانشگاه: آزمایشگاه تکنولوژی ذرات ریز و آئروسل، گروه علوم زیست محیطی، دانشگاه فنلاند شرقی، فنلاند
کلمات کلیدی: اشتعال چوب، کاتالیزگر، PCDD/F، کلروفنول، PAH
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2- شرایط آزمایشی

2-1 اجاق

2-2 سوخت و عملیات

2-3 مبدل کاتالیزگر

2-4 اندازه گیری پیوسته و رقت

2-5 نمونه برداری

2-6 مدیریت و تحلیل نمونه ها

2-7 محاسبات

3. بحث و نتایج

1.3. تولید گازهای گلخانه ای در مراحل احتراق مختلف بدون مبدل کاتالیزوری

2.3. اثر مبدل کاتالیزوری در تولید گازهای گلخانه ای

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Catalytic converters can be used to decrease carbon monoxide, organic compounds and soot from smallscale wood-fired appliances. The reduction is based on the oxidation of gaseous and particulate pollutants promoted by catalytic transition metal surfaces. However, many transition metals have also strong catalytic effect on PCDD/F formation. In this study birch logs were burned in a wood-fired stove (18 kW) with and without a catalytic converter with palladium and platinum as catalysts. PCDD/F, chlorophenol and PAH concentrations were analyzed from three phases of combustion (ignition, pyrolysis and burnout) and from the whole combustion cycle. PCDD/F emissions without the catalytic converter were at a level previously measured for wood combustion (0.15–0.74 ng Nm3 ). PAH emissions without the catalytic converter were high (47–85 mg Nm3 ) which is typical for batch combustion of wood logs. Total PAH concentrations were lower (on average 0.8-fold), and chlorophenol and PCDD/F levels were substantially higher (4.3-fold and 8.7-fold, respectively) when the catalytic converter was used. Increase in the chlorophenol and PCDD/F concentrations was most likely due to the catalytic effect of the platinum and palladium. Platinum and palladium may catalyze chlorination of PCDD/Fs via the Deacon reaction or an oxidation process. The influence of emissions from wood combustion to human health and the environment is a sum of effects caused by different compounds formed in the combustion. Therefore, the usage of platinum and palladium based catalytic converters to reduce emissions from residential wood combustion should be critically evaluated before wide-range utilization of the technology.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مبدل های کاتالیزگر را می توان به منظور کاهش مونو اکسید کربن، ترکیبات آلی و دوده از لوازم منزل با سوخت چوبی کوچک مقیاس مورد استفاده قرار داد. این کاهش می تواند بر اساس اکسیداسیون آلاینده های گازی و ذرات باشد که تحت سطوح فلزی واسطه کاتالیز گر قرار می گیرند. با این حال، بسیاری از فلزات واسطه دارای اثر کاتالیزی قوی بر روی تشکیل PCDD/F می باشند. در این مطالعه، چوب درخت توس در شومینه هیزم سوز(18KW) همراه و بدون مبدل کاتالیز گر با پالادیوم و پلاتینوم به عنوان کاتالیزگر سوزانده شدند. PCDD/F، کلروفنول و غلظت های PAH از سه فاز اشتعال(احتراق،پیرولیزوسوختگی) و از کل سیکل اشتعال تجزیه تحلیل شدند.

انتشار PCDD/F بدون مبدل کاتالیز گر در سطح قبلی اندازه گیری شده برای اشتعال چوب ( 0.15-0.74 نانوگرم بر نانو مول) بود. انتشار گاز های PAH بدون مبدل کاتالیز گر(47-85 میلی گرم) بود که شاخص اشتعال بچ چوب می باشد.

غلظت های کل PAH پایین تر بود( به طور متوسط 0.8 برابر) و سطوح کلروفنول و PCDD/F زمانی به طور قابل توجه بیشتر بود که مبدل کاتالیز گر استفاده شد. افزایش در غلظت های کلروفنول و PCDD/F به دلیل اثر کانالیز گری پلاتینوم و پالادیوم بیشترین مقدار بود. پلاتینوم و پالادیوم قادر به کاتالیز کلریناسیون PCDD/F از طریق واکنش دکان یا فرایند اکسیداسیون است.

تاثیر انتشار مواد از اشتعال چوب به بدن انسان و محیط، مجموع اثرات ناشی از ترکیبات مختلف تشکیل شده در اشتعال است. از این روی، استفاده از مبدل های کاتالیز گری با بنیان پلاتینوم و پالادیوم برای کاهش انتشار الاینده ها از اشتعال چوب و هیزم در خانه باید به دقت قبل از استفاده وسیع از فناوری ارزیابی شود.