ترجمه مقاله مقایسه دو مدل برای جذب زیستی سرب با هسته زیتون فراوری شده شیمیایی و فراوری نشده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقایسه دو مدل برای جذب زیستی سرب با هسته زیتون فراوری شده شیمیایی و فراوری نشده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقایسه دو مدل برای جذب زیستی سرب با استفاده از هسته زیتون فراوری شده شیمیایی و فراوری نشده: روش طرح آزمایشات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی
عنوان انگلیسی
Comparison of two models for the biosorption of Pb(II) using untreated and chemically treated olive stone: Experimental design methodology and adaptive neural fuzzy inference system (ANFIS)
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F911
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی معدنی، شیمی کاربردی، شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
مجله موسسه تایوانی مهندسان شیمی - Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
دانشگاه
گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گرانادا، اسپانیا
کلمات کلیدی
جذب زیستی، تیمار شیمیایی، سرب، هسته زیتون، مدل سازی طرح ازمایشی، مدل سازی فازی عصبی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jtice.2015.03.004
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1 بیوماس
2.1.1 اصلاح با تیمار شیمیایی بیوماس خام
2.2 تهیه ی محلول سرب
2.3 مطالعه ی هسته ی زیتون فراوری شده ی شیمیایی و فراوری نشده
2.4 تست جذب زیستی بچ
2.5 مطالعه ی فاکتور های عملیاتی
2.5.1 اثر نوع تیمار شیمیایی
2.5.2 تحلیل 3 فاکتور عملیاتی:غلظت معرف شیمیایی اسیدیته و غلظت اولیه ی سرب
2.6مدل سازی توسط طرح فاکتوریل FFD
2.7 تحلیل اماری با سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی
3. نتایج و بحث
3.1 ازمون جذب زیستی
3.2 مطالعه ی فاکتور های عملیاتی
3.2.1اثر نوع تیمار شیمیایی
3.2.2 مطالعه ی اثرات فاکتور ها
اثر غلظت سرب اولیه
اثر غلظت عامل شیمیایی
4.تحلیل اماری
4.1 مدل سازی با طرح تمام فاکتوریل
نمودار پارتو
4.2 سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی
4.3 مقایسه ی مدل ها
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The main objective of this work is to fit results from lead biosorption by untreated and chemically treated olive stone (OS) using two models: means of full factorial design methodology and fuzzy neural network. Concretely, OS was modified by three chemical agents: HNO3, H2SO4 and NaOH, in order to improve its biosorption capacity. The examined operational variables were: concentration of chemical agent (0.1–2 M), pH (3–5) and initial lead concentration (50–250 mg/L), and the studied response was biosorption capacity (mg/g). Results obtained from full factorial design methodology showed that all these factors considerably affected the studied response. Experimental results were fitted by a second-order equation showing the influence of each factor and their interactions. While the application of a fuzzy neural network model allowed to predict the results for the dependent variables as a function of the operating conditions used with errors less than 5% in all cases. Observed results were different when the biosorbent was treated with acid treatment or with basic one, although for all treatments the highest biosorption capacity was obtained with a concentration 2 M. Finally, models were compared and it is showed that ANFIS model predicted better experimental data with higher R2 values.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف اصلی این کار، برازش نتایج حاصل از جذب زیستی سرب با هسته زیتون فراوری شده و فراوری نشده با استفاده از دو مدل می باشد: میانگین های روش طرح فاکتوریل و شبکه عصبی فازی. به طور هماهنگ، os با سه عامل شیمیایی اصلاح شد:HNO3, H2SO4 وNaOH. این اصلاح به منظور بهبود قابلیت جذب زیستی آن بود. متغیر های عملیاتی بررسی شده شامل غلظت عامل شیمیایی، اسیدیته و غلظت اولیه سرب(50–250 mg/L) و پاسخ مطالعه شده، ظرفیت جذب زیستی( میلی گرم بر گرم بود).
نتایج حاصل از روش طرح تمام فاکتوری نشان داد که همه این عوامل اثر قابل توجهی بر روی پاسخ مطالعه شده داشتند. نتایج آزمایش با معادله درجه دوم برازش شد که اثر هر فاکتور و اثرات متقابل آن ها را نشان می دهد. اگرچه کاربرد مدل شبکه عصبی فازی امکان پیش بینی نتایج را برای متغیر های وابسته به صورت تابعی از شرایط عملیاتی مورد استفاده با خطای کم تر از 5 درصد در همه موارد دارد. نتایج کلی زمانی متفاوت بود که جاذب زیستی با تیمار اسیدی یا با تیمار بازی فراوری شد اگرچه برای کل تیمار ها، بیشترین ظرفیت جذب زیستی با غلظت 2 مول حاصل شد. در نهایت، مدل ها مقایسه شده و نتایج نشان داد که مدل ANFIS به طور بهتری داده های ازمایشی را با مقادیر R2 بالاتر پیش بینی می کند.

بدون دیدگاه