دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله جهت گیری برند، برندینگ کارفرما و برندسازی داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جهت گیری برند، برندینگ کارفرما و برندسازی داخلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله ارزش منابع انسانی: تجربه پرستاران مراقبت های ویژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش منابع انسانی: تجربه پرستاران مراقبت های ویژه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بررسی مهم بودن استرس حفظ حریم خصوصی و اعتماد به برند - نشریه اسپرینگر

ترجمه مقاله بررسی مهم بودن استرس حفظ حریم خصوصی و اعتماد به برند - نشریه اسپرینگر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تغییرات فرهنگ سازمانی در راستای رسیدن به پایداری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تغییرات فرهنگ سازمانی در راستای رسیدن به پایداری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله آیا آموزش مشتری باعث ایجاد تبلیغ کلامی مثبت می شود؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا آموزش مشتری باعث ایجاد تبلیغ کلامی مثبت می شود؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله به سوی درک وسیع تری از شوک های حرفه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله به سوی درک وسیع تری از شوک های حرفه ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ماهیت موقتی رضایت شغلی کارکنان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماهیت موقتی رضایت شغلی کارکنان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28