دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در آکادمی

ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در آکادمی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله گزاره های ارزش مشتری در بازار های تجاری

ترجمه مقاله گزاره های ارزش مشتری در بازار های تجاری

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در جهت خیر و صلاح عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در جهت خیر و صلاح عمومی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی: اثر تعاملی گشودگی و سازگاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی: اثر تعاملی گشودگی و سازگاری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تعلیم و توسعه و تاثیر آن بر روی عملکرد کارمندان

ترجمه مقاله تعلیم و توسعه و تاثیر آن بر روی عملکرد کارمندان

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22